NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 10 mars 2017, med stöd av bemyndigande lämnat på extra bolagsstämma den 24 februari 2017, om en nyemission (apportemission) av högst 150 660 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 1 506 600 kronor.