Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Personal och arbetsmiljö

Styrande för ALM Equitys arbetsmiljöarbete är framförallt vår arbetsmiljöpolicy och likabehandlingspolicy som syftar till att främja medarbetarnas fysiska och psykosociala hälsa samt förebygga olyckor i samtliga verksamheter.

Hälsa och säkerhet

ALM Equitys arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma där medarbetarna ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. I samverkan mellan medarbetare och chefer bedrivs ett långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete med syftet att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa, för att förhindra skador och sjukdom.

Utifrån de verksamheter som ALM Equitys bolag bedriver antas rollen som fastighetsägare, byggherre och utförare. Detta gör att bolagen tar säkerheten i arbetet på största allvar och vidtar kontinuerligt koncerngemensamma och verksamhetsspecifika åtgärder för att säkerställa säkerheten och förebygga olyckor på arbetsplatserna.

Jämställdhet och mångfald

ALM Equity arbetar aktivt med likabehandling för att främja en jämställd personalpolitik och arbetsplats som präglas av mångfald. Vår målsättning är samtliga medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i arbetslivet. Arbetsförhållanden, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter ska vara oberoende av kön och lönesättningen ska vara jämställd inom koncernen.

Diskriminering

ALM Equity accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier, hot, mobbning eller annat olämpligt beteende på arbetsplatsen. ALM Equitys bolag har ett ansvar att förebygga, förhindra och agerar mot eventuella överträdelser. Rutiner finns för att förebygga och hantera händelser av kränkande särbehandling.