Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- september 2020

2020-11-25 Pressmeddelande Mar Regulatorisk

Väsentliga händelser:

  • Väsentliga avtal ingås av ALM Equitys  dotterbolag som del av förberedelsen inför notering av Svenska Nyttobostäder. Bland annat tecknar Svenska Nyttobostäder förvärvsavtal omfattande 29 förvaltningsfastigheter varav sex är färdigställda och tillträdda. Resterande fastigheter kommer tillträdas efter färdigställande. Ett av förvärven sker från externa parter, resterande från andra bolag inom ALM Equity koncernen.
  • ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.
     

Väsentliga händelser efter periodens slut:

  • Svenska Nyttobostäder AB:s stam- och preferensaktier har den 4 november noterats på Nasdaq First North Growth Market.
  • ALM Equitys styrelse kallar till extra bolagsstämma den 2 december 2020.
     
Koncernens nyckeltal

Sammanfattning

Juli-sep 2020 Juli-sep 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019 Jan-dec 2020 
Nettoomsättning, Mkr  215 350 908 853 1 681
Periodens resultat, Mkr  40 -1 184 128 434
Avkastning på EK,%  1 -3 2 0 10
Soliditet, %  40 32 40 32 39
Likvida medel, Mkr  542 220 542 220 699
Eget Kapital  3 729 2 480 3 729 2 480 3 310
Balansomslutning, Mkr  9 208 7 654 9 208 7 654 8 502
 
Nyckeltal per aktie Jan-jun 2020 Juli-sep 2019 Jan-jun 2019 Jan-sep 2019 Jan-dec 2019
 
Börskurs på bokslutsdagen, kr 640 220 640 220 310
Resultat på stamaktie, kr 1,14 -4,39 8,61 1,00 19,79
 

VD HAR ORDET

Noteringen visar vår modell för bolagsutveckling
När Svenska Nyttobostäders aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market i början av november var det en milstolpe i ALM Equitys historia. Noteringen är resultatet av en idé som vi genom åren har finslipat och sedan vid rätt tidpunkt kommersialiserat, finansierat, bolagiserat, realiserat och nu slutligen noterat.

Uppbyggnaden av förvaltningsaffären har i mycket förenklad form handlat om att ALM Equity har haft en idé, investerarna har kapitalet och vinsten delas lika. För investerarna har noteringen inneburit att de fått en fantastisk avkastning på sin investering som nu består av aktier i ett noterat förvaltningsbolag. För ALM Equity har detta inneburit att bolagets innehav i form av 37 miljoner stamaktier i Svenska Nyttobostäder löpande värderas av aktiemarknaden. Börskursen indikerar idag ett värde på ALM Equitys aktiepost på 4,5 Mdkr att jämföra med anskaffningsvärdet på knappt ett par miljoner.

När vi utvecklar våra bolag så tvekar vi inte att ta nya vägar

ALM Equity är nu ägare i ett noterat bolag som har en unik setup där tillväxten redan är säkrad med tre fjärdedelar av förvaltningsportföljen som löpande kommer tillträdas fram till 2025 och där teckningsförbindelser säkrat upp det egna kapital som krävs. När vi utvecklar våra bolag så tvekar vi inte att ta nya vägar.

Genom noteringen av Svenska Nyttobostäder har vi visat att vi har gått från ord till handling och kommer att fortsätta med att utveckla både befintliga och nya verksamheter och bolag. Vi är duktiga på att tolka trender på marknaden. Utifrån vår marknadssyn så utvecklar, finansierar och skapar vi förutsättningar för tillväxt. Vi är fokuserade på att skapa värde och tillväxt som gör att alla parter i affären blir vinnare.


ALM Equitys omdaning till bolagsutvecklare har varit framgångsrik
Vi har nu visat att vi kan genomföra detta vilket öppnar upp för flera framtida scenarier. Ett som är säkert är att ALM Equity kommer fortsätta att utvärdera vilka ytterligare idéer som går att kommersialisera och bolagisera. Jag skulle bli förvånad om det inte är fler av våra dotterbolag som bäst visar sina fulla värden i en noterad miljö.

Detta är också en tydlig markering att ALM Equitys omdaning till bolagsutvecklare under de senaste tre åren har varit framgångsrik. Bostadsutvecklingen finns givetvis kvar i affärsområde Projektutveckling och har bolagiserats i ALM Småa Bostad AB, men verksamheten har stöpts om och har idag full fokus på att sälja bostäder till förvaltningsmarkanden. ALM Småa Bostad står idag starka och har goda möjligheter att delta i stora strategiska affärer.


Möjligheterna för ALM Equity är mycket stora
Med framgångarna i ryggen kommer vi, genom affärsområde Förvaltning, bygga upp en förvaltningsportfölj med hjälp av de övriga koncernbolagen. Till exempel så räcker ALM Småa Bostads kvarvarande byggrättsportfölj gott och väl till att skapa ett nytt bolag av Svenska Nyttobostäders storlek. På så sätt skapar vi nya värden i ALM Equity vilka realiseras när tiden är inne. Men kanske väljer vi att gå snabbare fram och utnyttjar våra nya muskler för strukturaffärer eller går samman med något bolag i branschen?

Det känns mycket stimulerande att ha uppnått detta etappmål. Jag är stolt över vår koncern och vår personal som har gjort ett fantastiskt arbete. När jag blickar framåt kan jag konstatera att möjligheterna för ALM Equity är mycket stora. Någon egentlig konkurrent inom vår nisch ser jag inte samtidigt som marknadsförutsättningarna gynnar oss.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-11-25 kl. 08:00  

Bilagor