Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ:) Halvårsrapport Januari- juni 2020

2020-08-25 Pressmeddelande Mar Regulatorisk

Väsentliga händelser

  • Svenska Nyttobostäder förbereds för notering under hösten 2020.
  • Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp om 600 Mkr. I samband med obligationsemissionen återköptes obligationer motsvarande ett nominellt belopp om drygt 200 Mkr i bolagets utestående obligationer 2017/2021.
  • Rekordmånga produktionsstarter för ALM Småa Bostad i kvartalet.
     

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Affärsområde Förvaltning tecknar nya avtal för förvärv av förvaltningsfastigheter för 7,1 Mdkr att tillträdas vid färdigställande. Förvärven blir en del av bolaget Svenska Nyttobostäder som ska noteras till hösten med en total portfölj på 11,8 Mdkr. Investerare förbinder sig även att finansiera bolagets förvärv med preferensaktier på upp till 2,9 Mdkr.
  • ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde av 7,1 Mdkr, som ett led i affären där Svenska Nyttobostäder noteras.
  • ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.
 

Koncernens nyckeltal

Sammandrag

 April-juni 2020 April-juni 2019 Jan-juni 2020 Jan-juni 2019 Jan-dec 2019
Nettoomsättning, Mkr 280 621 693 851 1 681
Periodens resultat, Mkr 27 -13 144 129 434
Avkastning på EK,% -1 -7 3 4 10
Soliditet, % 40 31 40 31 39
Likvida medel, Mkr 701 319 701 319 699
Eget kapital 3 607 2 358 3 607 2 358 3 310
Balansomslutning, Mkr 9 077 7 600 9 077 7 600 8 502
Nyckeltal per aktie  April-juni 2020 April-juni 2019 Jan-juni 2020 Jan-juni 2019 Jan-dec 2019
Börskurs på bokslutsdagen, kr 550 198 550 198 310
Resultat på stamaktie, kr -0,62 -1,24 7,48 5,34 19,79
 

VD har ordet

Ett rekordkvartal på flera sätt
I ett par år har ALM Equity arbetat för att styra om verksamheten i ALM Små Bostad från bostadsrätter till förvaltningsbostäder.Vi har även haft som ambition att äga och hyra ut de fastigheter vi byggt. I år har många av byggstenarna kommit på plats och jag väntar med spänning på att vårt dotterbolag Svenska Nyttobostäder under hösten tar sina första steg i noterad miljö på NASDAQ First North.

Med stolthet kan jag konstatera att vi slagit flera rekord sedan vi släppte vår senaste rapport. Produktionsstart av 629 enheter under andra kvartalet är en toppnotering under bolagets 15-åriga historia. Att Svenska Nyttobostäder, som ett steg mot notering, tecknar förvärvsavtal av fastigheter till ett värde av närmare 12 Mdkr samt ALM Småa Bostads försäljning av 3 400 bostäder till följd av samma transaktion innebär för oss en rekordstor affär. Utöver detta var även intresset för vår obligation, som emitterades under kvartalet, på rekordnivå. Dessa rekord är inget som tillkommit över en natt utan är frukten av ett långt och målmedvetet arbete.

Vår marknadsandel förväntas uppgå till över tio procent
För tre år sedan hade ALM Småa Bostad som mest 1 700 bostäder i produktion. Av dessa var 82 procent av bostadsrätter i produktion i Stockholm och resterande 18 procent förvaltningsbostäder. I år kommer produktionen ligga på samma nivå, men med omvända relationer; 85 procent är förvaltningsbostäder och 15 procent bostadsrätter. Denna omsvängning har varit möjligt tack vare en stark insats av personalen och att vi kunnat förvärva byggrätterna till låga priser. Vår marknadsandel i Stockholm av bostäder i produktion förväntas i år uppgå till över tio procent.

Vi har parallellt byggt upp kunskap och administration för att kunna ta hand om de färdigställda fastigheterna genom dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. De fastigheter som sedan tidigare legat under förvaltning och ett antal fastigheter som har produktionsstartats samt kommer produktionsstartas inom de närmsta åren, har sålts till Svenska Nyttobostäder som tar över förvaltningen av dessa i takt med att de färdigställs. Svenska Nyttobostäder kommer därmed äga och förvalta fastigheter med totalt 5 800 bostäder. Tillräckligt för en mindre stad ute i landet.

Det finns flera fördelar med en särnotering av Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder har varit framgångsrika i att erbjuda anpassade bostadslösningar till företag och institutioner, som har kunnat erbjuda personalen lämpliga bostäder och samtidigt få en smidig administration. För Svenska Nyttobostäder är detta en affär där det gått att kombinera ökad kundnytta med förbättrad avkastning.

Vår förmåga att attrahera investerare till våra projekt har vi bevisat under lång tid. Nu visar vi det igen med vårt största ”projekt” någonsin – den kommande noteringen av Svenska Nyttobostäder, där finansieringen av det egna kapitalet nu är säkrad. Ambitionen är att Svenska Nyttobostäder ska vara en aktiv spelare på Stockholms bostadsmarknad till gagn både för de boende, näringslivet och ägarna.

Det finns flera fördelar med en särnotering av Svenska Nyttobostäder. För ALM Equity betyder det att vi synliggör de värden som ligger i de projekt som vi arbetat fram, speciellt under de senaste fem åren. Samtidigt kan de nuvarande investerarna i projekten realisera vinster eller öka sina andelar.

Efter att Svenska Nyttobostäder tillträtt alla de bostäder som förvärvats, har koncernen via ALM Småa Bostad fortfarande 6 600 byggrätter som kan byggas till förvaltning. Avknoppningen av Svenska Nyttobostäder kommer att ge oss stor kunskap och kanske nya idéer för framtiden.

Väl upparbetade relationer och ett gott anseende är en förutsättning för att verka i en kapitaltung bransch
Bostadsbyggande är en kapitaltung bransch, hundratals miljoner investeras långt innan det kommer någon avkastning från projektet. Väl upparbetade relationer och ett gott anseende på kapitalmarknaden är därför en förutsättning för att verka i branschen. För ALM Equity var det därför en framgång att mitt i Coronapandemin kunna placera ett obligationslån på 600 Mkr, ett lån som övertecknades och dessutom till en lägre räntenivå. Kapitalet kommer främst att gå till byggstarter av några av de projekt som är avsedda för Svenska Nyttobostäder.

Intressant att få vara med och bidra till de förändringar som kan ligga bortom Covid-19
ALM Equity har under kvartalet kunnat undvika negativa effekter från den pågående Coronapandemin. Det är vi självklart glada och tacksamma för samtidigt som det är svårt att veta hur det kommer att påverka oss och bostadsmarknaden framåt. Hur kommer ett ökat distansarbete att påverka behoven av arbetsytor i bostäderna? Kommer inflyttningen till Stockholm att minska? Det är frågor som vi berörs av i vårt arbete att skapa bostäder för framtiden.

Pandemin har väckt många frågor som vi ännu inte har några svar på. Men det kommer bli intressant att få vara med och bidra till de förändringar som kan ligga bortom Covid-19. Medarbetarna i ALM Equity är fostrade i en miljö av förändring och ifrågasättande. Det tycker jag är en bra utgångspunkt för att även framöver kunna utveckla optimala bostäder.

För mer information kontakta: 
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

 

Offentliggörande:

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-25 kl.08:00