Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB:s (publ) dotterbolag Svenska Nyttobostäder AB (publ) erhåller villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

2020-10-30 Pressmeddelande Regulatorisk
nasdaq-borsen 1761px Tobias ohls

Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Svenska Nyttobostäder" eller "Bolaget") till ALM Equity AB (publ) ("Alm Equity") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq"). Beslutet är villkorat av (i) att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning och (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Det är även ett villkor att ingenting ska inträffa i Bolaget före första dag för handel som skulle föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm AB. Slutlig ansökan till Nasdaq förväntas lämnas in den 3 november 2020 och första dag för handel i Svenska Nyttobostäder på Nasdaq beräknas infalla den 4 november 2020. Både stamaktierna och preferensaktierna i Bolaget kommer då tas upp till handel. Stamaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO och preferensaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO PREF.

Bolaget har med anledning av kommande listning på Nasdaq upprättat och offentliggjort en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen som Svenska Nyttobostäder har upprättat utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av aktier eller andra finansiella instrument i Svenska Nyttobostäder. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Svenska Nyttobostäders webbplats nyttobostader.se.    

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta yteffektiva förvaltningsbostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Svenska Nyttobostäder har fått sin företagskultur från ALM Equity, som nu knoppat av en stor andel av sina förvaltningsfastigheter till Bolaget. Inslag i arvet är entreprenörskap, förmåga att pröva och ompröva gamla sanningar, nyfikenhet och affärsmannaskap. Svenska Nyttobostäder ska successivt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, utveckla fastighetsbeståndet med attraktiva nyproducerade bostäder i Stockholm. Alm Equity anser att noteringen av Svenska Nyttobostäder är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Svenska Nyttobostäders ägare. Handel på Nasdaq möjliggör en breddad ägarbas med en ökad tillgång till kapital samt skapar ökad kännedom om och genomlysning av Bolaget och aktiena.

"Noteringen av Svenska Nyttobostäder visar ALM Equitys förmåga att utveckla livskraftiga bolag och skapa stora värden. Jag ser noteringen av Svenska Nyttobostäder som ett första steg i resan mot ett av Stockholms största förvaltningsbolag av bostäder" – säger Joakim Alm, VD för ALM Equity AB

 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

 

Offentliggörande:
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 14:50