Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2020

2021-02-25 Pressmeddelande Mar Regulatorisk

Händelser under kvartalet

 • Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB:s stam- och preferensaktier har den 4 november noterats på Nasdaq First North Growth Market.
 • Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp om 600 Mkr. I samband med obligationsemissionen återbetalades obligation 2017/2021.
 • Byggstart av drygt 300 enheter som utvecklas av ALM Småa Bostad där även koncernens entreprenadbolag 2xA Entreprenad är totalentreprenör.
 • Vid årets utgång är 96 % ALM Småa Bostads produktion riktad mot förvaltningsmarknaden.

Händelser under året

 • Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB:s stam- och preferensaktier har den 4 november noterats på Nasdaq First North Growth Market. Detta som en del av en affär där Svenska Nyttobostäder förvärvarar förvaltningsfastigheter för 11,8 Mdkr och som finansieras via teckningsförbindelser från investerare om upp till 3,9 Mdkr.
 • ALM Equity emitterar icke-säkerställda obligationer vid två tillfällen om totalt 1,2 Mdkr.
 • Byggstart av drygt 1 400 enheter som utvecklas av ALM Småa Bostad där även koncernens entreprenadbolag 2XA Entreprenad är totalentreprenör.

Händelser efter årets slut

 • ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad AB värderar sin byggrättsportfölj vilket visar på övervärden på 1,5 Mdkr för ALM Småa Bostads andel av byggrättsportföljen.
 • Styrelsen föreslår utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier genom en fondemission istället för kontantutdelning, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 (1,20) kr per stamaktie. Styrelsen föreslår vidare 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kr kvartalsvis.
   
 

Koncernens nyckeltal
sammandrag

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

Nettoomsättning, Mkr 851 828 1759 1681
Periodens resultat, Mkr 45 306 229 434
Avkastning på EK, % 1 28 2 10
Soliditet,% 40 39 40 39
Likvida medel, Mkr 722 699 722 699
Eget kapital, Mkr 3790 3310 3790 3310
Balansomslutning, Mkr 9465 8502 9465 8 502
Nyckeltal per aktie 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
Börskurs på bokslutsdagen, kr 700 310 700 310
Resultat per Stamaktie, kr 1,94 18,79 10,58 19,79

VD HAR ORDET

Lyckad bolagsutveckling skapar goda förutsättningar för 2021

2020 var året då vi synliggjorde vår affärsmodell och hur vi skapar värden genom noteringen av Svenska Nyttobostäder. ALM Equity har nu definitivt gått från att vara en bostads­utvecklare till en bolagsutvecklare.

Redan 2017 i samband med förvärvet av Småa AB, delades koncernen upp i fem affärsområden som alla drivs av en egen ledning och med egna mål. Detta gjorde vi för att visa hur de olika delarna samverkar och både gemensamt och var för sig skapar värden för ALM Equitys aktieägare. Under året har vi kunnat skörda frukterna av omställningen av koncernen och kan nu bland annat se att Småa fullt ut integrerats i affärsområde Projektutveckling i det gemensamma bolaget, ALM Småa Bostad.

I november noterades dotterbolaget Svenska Nyttobostäder och från en dag till nästa var vår andel i bolaget värd ca 4 Mdkr att jämföra med ett anskaffningsvärde på ett par miljoner. För oss var detta ett ”proof of concept” för hur vi bygger bolag från idé och koncept till att realisera stora värden som både vi och våra finansiella partners får del av.

När ALM Småa Bostads byggrättsportfölj nyligen marknadsvärderades synliggjordes övervärden för ALM Equitys aktieägare på 1,5 Mdkr. Nästa steg för att synliggöra de värden som finns i koncernen kommer ske genom att vi kommer värdera våra onoterade innehav.

Påverkan av coronapandemin har varit begränsad för ALM Equity
Vi har, liksom alla andra, ställt om och jobbat mer digitalt. Vad vi möjligen kan se är att pandemin har accelererat affären för Digitala Tjänster. I den mån pandemin har påverkat marknaden så är effekterna för ALM Equity små eftersom vi redan har säkrat försäljning och finansiering under de kommande fem åren motsvarande 9,4 Mdkr för leverans till Svenska Nyttobostäder samt ytterligare 2,2 Mdkr för leverans till den förvaltning som drivs i egen regi.

Ny förvaltningsportfölj byggs upp
Fokus för Affärsområde Förvaltning, efter noteringen av Svenska Nyttobostäder, är att bygga upp en ny stor förvaltningsportfölj. Startskottet gick i december när detaljplanen för det stora stadsutvecklingsprojektet Kista Square Garden vann laga kraft. Det projektet drivs av Affärsområde Projektutveckling tillsammans med Klövern och är en stor omvandling av fastigheten från kontor och handel till ca 1 000 bostäder och ytor för handel, kontor och gym. Affärsområde Förvaltning kommer att tillträda successivt och hela projektet beräknas vara färdigställt 2024. Driftnettot bedöms uppgå till 140 Mkr vilket till exempel motsvarar nästan en fjärdedel av hela Svenska Nyttobostäder.

2021 fördubblas aktiviteten för projektutveckling
För Affärsområde Projektutveckling är målet att under 2021 dubbla aktiviteten och ligga på en rullande produktionsnivå på över 3 000 bostäder. I ett läge när marknaden i övrigt är pressad har de ett riktigt bra läge med en säkrad orderstock på över 11,5 Mdkr till Affärsområde Förvaltning inräknat Svenska Nyttobostäder.

Affärsområde Entreprenad har under senaste året ökat sin produktion från 500 enheter per år till cirka 1 700. Affärsområdet har gynnats av en starkare krona och att byggmarknaden har varit svagare vilket lett till prispress bland underleverantörerna. Med full orderbok till Affärsområde Projektutveckling de kommande fem åren innebär det att de fortsatt kan ha en konkurrenskraftig prissättning och ändå leverera stigande marginaler.

Stark kassa gör oss mer snabbfotade och flexibla
Under 2020 genomförde vi två framgångsrika obligationsemissioner om totalt 1,2 Mdkr som hanterade vår refinansieringsrisk genom att vi löste tidigare obligationer. Vi hade i slutet av året 722 Mkr i kassan. Denna starka kassa gör att vi blir mer snabbfotade och flexibla och kan finansiera utveckling av projektportföljen med mindre behov av byggnadskreditiv.

Det är glädjande att konstatera att affärsvolymen ökat kraftigt under 2020 i samtliga affärsområden. Förutsättningarna för att ytterligare skruva upp takten har aldrig varit bättre då de viktiga komponenterna i form av försäljning och försörjning av eget kapital redan är överenskommen. Det är dock en ganska lång eftersläpning innan ökad affärsvolym ger fullt genomslag i resultaträkningen. Det fjärde kvartalet påverkade resultatet i ALM Småa Bostad negativt av en engångseffekt i samband med att bostadsrättsandelar lagerfördes till lägre värden än vad som tidigare antagits. Denna effekt kommer allteftersom att lagret avyttras delvis att återvinnas. När produktionen nu är till 96 % mot förvaltningsmarknaden där hela projekt säljs så uppstår inte någon betydande volym av osålda enheter, därmed blir detta en betydligt mindre fråga i framtiden.
 
Affärsmodellen är ett vinnande koncept
Vår modell, att bygga kvadrat- och klimatsmarta boendelösningar i kommunikationsnära lägen, är ett vinnande koncept som har blivit ännu mer relevant nu i samband med coronapandemin. Kontoren i Stockholm city kommer att bli mindre och färre. Behovet av distansarbetsplatser kommer att öka men inte nödvändigtvis inne i lägenheterna utan i smart planerade co-working-platser i närheten av boendet. Det är det vi menar med boendelösningar – att kunna leva, bo och arbeta i sitt närområde.Vi är oerhört stolta att kunna visa hur vi bygger bolag och tar fram värden för våra aktieägare och finansiärer. Det har varit ett intensivt år och utan våra hängivna och kompetenta medarbetare och trogna affärspartners hade detta inte varit möjligt.

Men det här är bara början. Vi har en stabil verksamhet för ett antal år framöver och nu finns det bara möjligheter. Vi kommer att fortsätta skapa och ta fram värden ur ALM Equity.

Joakim Alm, VD

För mer information kontakta: Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27


Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
2021-02-25 kl.08:00

Bilagor