Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Marknadsvärdering indikerar ett substansvärde av ALM Equity på ca 10 Mdkr

2021-04-30 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
ALM Equity Stockholm

ALM Equity har låtit göra en marknadsvärdering av bolagen i koncernen för att synliggöra det underliggande substansvärdet. Marknadsvärderingen indikerar ett verkligt värde av ALM Equitys andel av bolagen på ca 10 Mdkr, varav stamaktiens andel av värdet motsvarar ca 8,9 Mdkr.

Baserat på börskursen i ALM Equity den 28 april, innebär marknadsvärderingen ett övervärde i stamaktien på ca 1,5 Mdkr. Detta innebär en substansrabatt om 20% vilket motsvarar 145 kr per aktie.


Fördelningen av marknadsvärdet av ALM Equitys andel i respektive innehav:

Affärsområde Projektutveckling ( ALM Småa Bostad AB) 4,1 Mdkr
Affärsområde Entreprenad (2xA Entreprenad AB) 1,1 Mdkr
Affärsområde Förvaltning ( Svenska Nyttobostäder AB) 3,8 Mdkr

Utöver det har moderbolaget andra nettotillgångar som främst består av likvida medel och fordringar på dotterbolagen till ett sammanlagt värde av 1,0 Mdkr. I värderingen har eventuella övervärden från de övriga affärerna inte beaktats. Det är framför allt den egna förvaltningsaffären i ett joint venture tillsammans med Klövern där det bland annat finns ett avtal om förvärv av cirka 1 000 bostäder. Affärsområde Digitala tjänster med den Prop Tech-verksamhet som finns inom Your Block samt ett antal mindre verksamheter har inte heller åsatts något värde.

Värderingen av Affärsområde Projektutveckling och Entreprenad har gjorts med avkastningsvärdering enligt allmänt godtagna värderingsprinciper. Bedömd värdering av ALM Småa Bostad och 2A Entreprenad förutsätter ett fortsatt samarbete. Värderingen av Affärsområde Förvaltning baseras på ALM Equitys andel av marknadsvärdet av det noterade dotterbolaget Svenska Nyttobostäder.

”ALM Equity har tagit ännu ett viktigt steg mot att vara en renodlad bolagsutvecklare inom fastighetsbranschen. För att synliggöra underliggande värden i vår bolagsportfölj kommer vi i fortsättningen genomföra marknadsvärderingar kvartalsvis. Vi vill på detta sätt öka transparensen för våra ägare och finansiärer.”, säger Joakim Alm, VD.

Värderingen av affärsområdena Projektutveckling och Entreprenad har genomförts av PwC med värdetidpunkt per den 31 december 2020
.

 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-30 kl. 08:00