Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Bolagsordning

Bolagets firma är enligt bolagsordningen ALM Equity AB (publ), org.nr. 556825–4741. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolaget ska via hel- och delägda bolag bedriva projektverksamhet avseende fastigheter och därtill hörande verksamhet.

1 FIRMA

Bolagets firma är ALM Equity AB (publ).

2 SÄTE

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 VERKSAMHET

Bolaget skall via hel- och delägda bolag bedriva projektverksamhet avseende fastigheter och därtill hörande verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier uppgår lägst till 30 000 000 och högst till 120 000 000.

6 AKTIESLAG

Aktier må utges i Stamaktier och Preferensaktier.

Stamaktie medför 10 röster och Preferensaktie medför 1 röst.

Stamaktier och Preferensaktier kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

6.1 Vinstutdelning

6.1.1 Preferensaktie skall, före Stamaktie, äga rätt till en årlig utdelning av bolagets för vinstutdelning tillgängliga medel enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) med ett belopp om åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per Preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per Preferensaktie. Avstämningsdagar för utbetalning skall vara sista vardagen i mars månad, juni månad, september månad och december månad.
 
6.1.2 Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigande åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per Preferensaktie och år lämnats under ett eller flera år skall Preferensaktie medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla innestående belopp hänförligt till skillnaden mellan beslutad utdelning per Preferensaktie under ett år och åtta kronor och fyrtio öre (8,40) ("Innestående Belopp") (beskrivet nedan och innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp, enligt definition nedan) innan utdelning på Stamaktie sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per Preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktie skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

6.1.3 Vid varje kvartal läggs skillnaden mellan två kronor och tio öre (2,10) och utbetalad utdelning per Preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämman beslutade utdelningen understiger åtta kronor och fyrtio öre (8,40) till Innestående Belopp. För det fall utdelning på Preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än på årsstämma skall utdelat belopp på Preferensaktie dras från Innestående belopp. Avdraget skall ske per den dag då utbetalningen sker till preferensaktieägare och skall därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 8,50 procent ("Uppräkningsbeloppet"). Härvid skall uppräkning ske fyra (4) gånger per år, varje gång med början från sista vardagen i mars månad, juni månad, september månad och december månad, och baseras på vid respektive tidpunkt Innestående Belopp under ett helt kalenderår. Ökning eller minskning av Innestående Belopp under respektive år skall beaktas genom justering av Uppräkningsbeloppet räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp. Därvid skall Uppräkningsbeloppet justeras med den del av det för perioden upplupna Uppräkningsbeloppet som avser det belopp som lagts till eller dragits ifrån Innestående Belopp multiplicerad med den kvotdel av året som förflutit med avseende på sådan del. Vid slutet av nämnda kalenderår läggs upplupet Uppräkningsbelopp till Innestående Belopp och utgör därefter del av Innestående Belopp.

6.1.4 Om överskjutande utdelning uppkommer sedan Preferensaktier erhållit det belopp som respektive aktieägare är berättigad till enligt ovan, skall sådan överskjutande utdelning tillfalla Stamaktie.

6.2 Företrädesrätt vid upplösning

6.2.1 Upplöses Bolaget skall Preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 120 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 6.1.3 innan utskiftning sker till ägarna av Stamaktier. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
 
6.2.2 För det fall överskott finns efter det att preferensaktieägare erhållit fullt belopp enligt ovan, skall överskottet utskiftas till ägarna av Stamaktier.

6.3 Nyemission m.m.

6.3.1 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6.3.2 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger.

6.3.3 Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

6.3.4 Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

6.3.5 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske genom utgivande av Stamaktier och Preferensaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägare har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

7 INLÖSENFÖRBEHÅLL

7.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av Preferensaktier på följande grunder.

7.2 Bolagsstämman bestämmer det antal Preferensaktier som varje gång skall inlösas. Preferensaktier som skall inlösas fördelas pro rata bland Preferensaktieägarna. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka Preferensaktier som skall inlösas.

7.3 Innehavare av till inlösen bestämd Preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 120 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 6.1.3 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.

8 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av tre (3) till fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

9 REVISORSGRANSKNING

På ordinarie stämma utses revisorer för tid i enlighet med aktiebolagslagen.

10 KALLELSE

10.1 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

10.2 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

10.3 För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10.4 Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden under förutsättning av att aktieägaren gjort anmälan härom på sätt som anges ovan.,

10.5 Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post. 

10.6 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

11 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

a) Val av ordförande vid stämman,

b) Upprättande och godkännande av röstlängd,

c) Godkännande av dagordning,

d) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän,

e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisions berättelse,  

g) Beslut om

     (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

     (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

     (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer,

h) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,

i) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter, och

j) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är tiden 1 januari – 31 december.

13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister. Förbehåll gäller enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.