Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.


ALM Equity är ägare av bolag som på olika sätt är verksamma inom fastighetsbranschen, en bransch som medför stor påverkan på människor och miljön. Det är därför av stor vikt att vi tillsammans med våra portföljbolag tar ansvar för ett hållbart samhälle och gör det möjligt för människor att göra hållbara val.

Vårt arbete är baserat på vår Hållbarhetspolicy, som anger hur ALM Equity ska arbeta med de viktigaste hållbarhetsfrågorna, samt vår uppförandekod som är vägledande för hur medarbetarna i koncernen ska uppträda och agera i det dagliga arbetet. Vi har även en Leverantörskod som utgår från vår interna uppförandekod och som är tillämplig på alla affärsrelationer mellan ALM Equity-koncernen och våra leverantörer.

Vi bidrar till globala mål för hållbar utveckling


ALM Equity stödjer sedan 2021 FN:s Global Compacts tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Deltagandet i FN Global Compact inkluderar även ett ansvar att främja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, även kända som Agenda 2030. Totalt har vi identifierade sex mål som mest väsentliga för våra verksamheter, för våra intressenter och där vi kan ha störst påverkan på en positiv utveckling mot en hållbar framtid. 


Läs mer


Hållbart ägande

Hållbarhet är integrerat med ALM Equitys affärsstrategi och beaktas i såväl utvärdering av
nya affärsmöjligheter som i den löpande utvecklingen av bolagen i portföljen.
Det är genom ett aktivt och ansvarsfullt agerande som vi gör störst skillnad och det är där vi lägger vårt fokus.

Förväntningar på portföljbolagen

För att säkra hållbarhetsarbetet i verksamheterna har ALM Equity ett antal förväntningar på portföljbolagen. I vilken takt och på vilket sätt bolagen kan leva upp till förväntningarna beror på utvecklingsfas och typ av verksamhet.

• Upprätta en klimatstrategi i linje med Parisavtalet och rapportera verksamhetens utsläpp
• Arbeta för en ökad cirkularitet i resursanvändandet
• Systematiskt arbeta för att främja mångfald och likabehandling inom bolaget
• Bedriva ett proaktivt arbetsmiljöarbete för att främja medarbetarnas hälsa och säkerhet
• Aktivt arbeta för en trygg och hållbar stadsutveckling
• På ett transparent sätt redovisa hållbarhetsarbetet
• Integrera hållbarhetsfrågor i värdekedjan
• Ha en uppförandekod och regelbundet granska att den efterlevs
• Arbeta strukturerat för att förebygga mutor och korruption inom organisationen
• Kontinuerligt analysera risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet
• Ha rutiner och strukturer som understödjer hållbarhetsarbetet i verksamheten

 

Läs mer


 

Hållbarhetsområden


Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre hållbarhetsområden, med väsentliga frågor som omfattar både ALM Equity och bolagsportföljen. Områdena baseras på vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar och innefattar de frågor där våra möjligheter att påverka är som störst.

Hållbarhetsområde

Miljö & Klimat

Se mer Se mindre

Väsentliga frågor
• Klimatpåverkan
• Resursanvändning

Övergripande mål
• Halvering av GHG-utsläppen från den löpande verksamheten till år 2030 (basår 2021).
• Samtliga portföljbolag ska implementera cirkularitet i sin affär.

Förväntningar på våra bolag
• Upprätta en klimatstrategi i linje med Parisavtalet och årligen rapportera organisationens klimatutsläpp.
• Arbeta för en ökad cirkularitet i resursanvändandet.

Läs mer

Hållbarhetsområde

Samhälle & Medarbetare

Se mer Se mindre

Väsentliga frågor
• Mångfald och likabehandling
• Hälsa och säkerhet

Övergripande mål
• Inga olyckor eller arbetsrelaterad ohälsa.
• Ingen form av diskriminering eller särbehandling.
• Samtliga portföljbolag ska uppnått minst ett eget socialt hållbarhetsmål knutet till en positiv samhällsutveckling.

Förväntningar på våra bolag
• Systematiskt arbeta för att främja mångfald och likabehandling inom bolaget.
• Bedriva ett proaktivt arbetsmiljöarbete för att främja medarbetarnas hälsa och säkerhet.
• Aktivt arbeta för en hållbar och trygg stadsutveckling.

Läs mer

Hållbarhetsområde

Affärsetik & Styrning

Se mer Se mindre

Väsentliga frågor
• Ekonomisk balans
• Antikorruption
• Riskhantering

Övergripande mål
• Inga fall av korruption och mutor.
• Portföljbolagens verksamheter ska kunna finansieras grönt.
• Hållbarhet ska vara en integrerad del av affärsprocesserna.

Förväntningar på våra bolag
• På ett transparent sätt redovisa hållbarhetsarbetet.
• Integrera hållbarhetsfrågan i värdekedjan.
• Ha en uppförandekod för bolaget och regelbundet granska att den efterlevs.
• Arbeta strukturerat för att förebygga mutor och korruption inom organisationen.
• Kontinuerligt analysera risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet.
• Ha rutiner och strukturer som understödjer hållbarhetsarbetet i verksamheten.

Läs merVår rapportering

Vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete utifrån ett antal erkända ramverk. Vi har redan nu börjat planera för att rapportera även i enlighet med med EU-taxonomin och CSRD, även om vi i dagsläget inte är skyldig att rapportera i enlighet med dessa riktlinjer.


Visselblåsning

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Tjänsten drivs av av en extern part, WhistleB Whistleblowing Centre.

 

Läs mer