Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Hur vi jobbar med hållbarhet

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Vi är engagerade ägare och stöttar våra affärsområdens portföljbolag genom att sätta tydliga ambitioner för hållbarhetsarbetet, det är så vi främst kan bidra till ett hållbart samhälle.

MILJÖ & KLIMAT

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL
Halvering av GHG-utsläppen från den löpande verksamheten till år 2030. 
Samtliga affärsområdes portföljbolag ska ha implementerat cirkularitet i sin affär.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ VÅRA BOLAG  
Upprätta en klimatstrategi i linje med Parisavtalet och årligen rapportera organisationens klimatutsläpp. 
Jobba för en ökad cirkularitet i resursanvändandet.

AFFÄRSETIK & STYRNING

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL 
Inga fall av korruption och mutor.
Portföljbolagens verksamheter ska kunna finansieras grönt.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ VÅRA BOLAG 
På ett transparent sätt redovisa hållbarhetsarbetet.
Ha hållbarhetsfrågan integrerad i värdekedjan.
Arbeta strukturerat för att förebygga mutor och korruption.
Kontinuerligt analysera risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet
Ha en uppförandekod för bolaget och regelbundet granska att den efterlevs.

SAMHÄLLE & MEDARBETARE

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL
Inga olyckor eller arbetsrelaterad ohälsa.
Ingen form av diskriminering eller särbehandling.
Samtliga portföljbolag ska uppnått minst ett eget socialt hållbarhetsmål knutet till en positiv samhällsutveckling.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ VÅRA BOLAG
Arbeta systematiskt för att främja mångfald och likabehandling.
Bedriva ett proaktivt arbetsmiljöarbete för att främja medarbetarnas hälsa och säkerhet.
Aktivt arbeta för en hållbar och trygg stadsdelsutveckling.

HÅLLBARHETSRAPPORT

 


Denna hållbarhetsrapport omfattar ALM Equity med bolag. Resultat och information avser räkenskapsåret 2021.

 

VISSELBLÅSNING

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Tjänsten drivs av av en extern part, WhistleB Whistleblowing Centre.