Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Arvode utgår till styrelsen enligt beslut på årsstämman.

Vid årsstämman beslutades att styrelsen ska erhålla ett arvode om 180.000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 60.000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget och därför uppbär lön från bolaget, erhåller 40.000 kronor vardera.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer beslutades på årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension.
Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska aldrig kunna överstiga sex månadslöner.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga tolv månadslöner.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.