Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity beaktar hållbarhet i såväl utvärdering av nya affärsmöjligheter och bolagsförvärv som i den löpande utvecklingen av de bolag vi äger. Vår hantering av hållbarhetsfrågorna i portföljbolagen är beroende av bolagets utvecklingsfas, typ av verksamhet samt vår form av ägande.

Bolagen är verksamma inom olika delar av fastighetsbranschen, vilket påverkar vilka hållbarhetsfrågor de fokuserar på. Gemensamt är deras strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling, levande stadsmiljöer och ett bättre klimat.

Dotterbolagens hållbarhetsarbete

Bolagen i ALM Equity-koncernen bedriver sitt hållbarhetsarbete dels för att uppnå ALM Equitys hållbarhetsförväntningar och mål, dels utifrån den egna verksamhetens prioriteringar, mål och sina övriga intressenters krav.

ALM Equity stöttar bolagen med koncerngemensamma hållbarhetsaktiviteter men det löpande hållbarhetsarbetet bedrivs till största del inom respektive verksamhet.

Fastighetsutveckling

ALM Småa Bostad

Se mer Se mindre

ALM Småa Bostad

ALM Småa Bostad är ett fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder ett brett utbud av bostäder, service och kommersiella inslag i kommunikationsnära lägen.

Med sin boendeidé om kvadratsmarta fastigheter nära allmänna kommunikationer bidrar de till ökad resurseffektivitet såväl som minskad påverkan per boende och nyttjande av fastighetsprojekten. Där det är möjligt konverteras befintliga byggnader till bostäder i stället för att riva och bygga nytt. Genom att skapa levande stadsdelar med attraktiva boendemiljöer, möjligheter till grannsamverkan och med en blandning av olika verksamheter i området kan också ALM Småa Bostad bidra till att tryggheten och inkludering stärks för de boende i området och för de som rör sig i stadsdelen.

Till bolagets hemsida

Entreprenad

2xA Entreprenad

Se mer Se mindre

2xA Entreprenad

2xA Entreprenad erbjuder totalentreprenad vid ny, till- eller ombyggnation av fastigheter, liksom andra entreprenadtjänster i specifika delar av fastighetsprojekt.

Bolagets fokus på modulbaserat byggande i trä, bidrar till mindre spill och byggavfall liksom minskade utsläpp genom kortare färdigställandetid samt färre och enklare transporter. Bolaget arbetar också med cirkulära flöden på olika sätt, exempelvis genom att genomföra ombyggnads- och återbruksprojekt och hålla en hög sorteringsgrad på byggarbetsplatserna.

Arbetsmiljö är även en högt prioriterad fråga och bolaget arbetar förebyggande och systematiskt med att säkerställa säkerheten på byggarbetsplatserna.

Till bolagets hemsida

Digitala tjänster

Your Block

Se mer Se mindre

Your Block

Your Block utvecklar smarta digitala tjänster i en mobil plattform med primärt fokus på fastighetssektorn.

Affärsmodellen bygger på en kretsloppsekonomi där bolaget med sina tjänster underlättar för de boende att göra cirkulära val i vardagen. Tjänsterna förenklar bland annat kommunikation, access, tillgänglighet och delningsekonomi i fastigheter. Med användarvänliga gränssnitt och styrning av digital access kan tjänsterna effektivisera fastighetsförvaltning, öka fastigheters driftnetto och bidra till ett mer trivsamt och hållbart boende.


Till bolagets hemsida


Hållbarhet i övriga innehav

ALM Equity är har en betydande ägarandel i tre bolag, varav två är börsnoterade. Bolagen bedriver ett aktivt och engagerat hållbarhetsarbete inom sina respektive verksamheter och fastighetssegment.

ALM Equity påverkar hållbarhetsarbetet främst genom styrelserepresentation, och säkerställer att relevanta hållbarhetsmål fastställs för bolagen, att relevanta strukturer och strategier etableras för hållbarhetsarbetena samt att verksamheterna bedrivs ansvarsfullt och etiskt.

Fastighetsförvaltning

Svenska Nyttobostäder

Se mer Se mindre

Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder är ett noterat fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar bostäder.

Bolagets ambition är att ständigt förbättra fastigheternas energieffektivitet och öka antalet miljöcertifierade fastigheter. Genom att tillhandahålla möjligheten för fler att bo i yteffektiva lägenheter i kommunikationsnära lägen bidrar bolaget till ökad ekonomisk tillväxt och social hållbarhet i region Stockholm. I samtliga av Svenska Nyttobostäders fastigheter används den digitala tjänsten Your Block, som bidrar till ett cirkulärt boende för hyresgäster och får ner den totala miljö- och klimatpåverkan för både hyresgäster och hyresvärd.

Till bolagets hemsida

Fastighetsutveckling

Aros Bostad

Se mer Se mindre

Aros Bostad

Aros Bostad är ett noterat bostadsbolag som utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid.

Aros Bostad har en väl definierad hållbarhetsstrategi med utpekade fokusområden. Strategins mål och aktiviteter följs upp löpande samt utvärderas och uppdateras årligen. Bolagets hållbarhetsstreategi går i linje med färdplanen för Bygg- och Anläggningsbranschen, Sveriges ambitioner på miljö- och klimatområdet samt de globala målen Agenda 2030.

Till bolagets hemsida

Fastighetsförvaltning

Klövern

Se mer Se mindre

Klövern

Klövern utvecklar bostäder utifrån bolagsvisionen Smarta hem för en hållbar framtid.

Klöverns hållbarhetsmål är integrerad med övriga affärs- och verksamhetsmål, vilket innebär att de utgör en del i det årliga arbetet med affärsplanering, riskanalys och strategi. Genom fokus på att utveckla hållbara platser och bostäder, liksom på att att ha god kontroll över hela värdekedjan, bidrar Klövern till att uppfylla Parisavtalets mål om begränsad klimatpåverkan och FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Till bolagets hemsida