Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell och vi arbetar med hållbarhetsstyrning på två nivåer; för moderbolaget ALM Equity och för portföljen som helhet. Portföljbolagen är operativt ansvariga för sitt hållbarhetsarbete och ALM Equity ska genom ägarskapet säkerställa ett affärsetiskt företagande samt utveckla lönsamma och hållbara bolag.

ANSVARSFULLT ÄGANDE 
ALM Equitys största påverkan sker genom våra portföljbolag och det är genom ett engagerat och ansvarsfullt ägarskap som vi främst kan bidra till ett hållbart samhälle. Vår målsättning är att varje bolag ska nå maximal riskjusterad avkastning på eget kapital i kombination med optimerad tillväxt.
ALM Equity ska därför genom sitt ägarskap säkerställa att portföljbolagen drivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt samt stötta bolagen i deras värdeskapande på kort och långsikt. Vi förväntar oss att våra bolag, utifrån sina förutsättningar och utvecklingsfas, transparent redovisar sitt hållbarhetsarbete till sin ledning, styrelse och externa intressenter.

AKTIVT KORRUPTIONSARBETE
En god affärsetik är grundläggande för ALM Equity och koncernens framgång är beroende av goda relationer med en mängd olika aktörer, alltifrån myndigheter och kommuner till leverantörer, banker, entreprenörer och kunder.  Det är därför en strategiskt viktig fråga för oss liksom för våra bolag att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och motverka alla former av korruption inom koncernen. Vi använder den digitala tjänsten WhistleB, som är en visselblåsarfunktion dit koncernens medarbetare och externa aktörer anonymt kan rapportera misstankar om oegentligheter.

TRANSPERANT RISKHANTERING
ALM Equity har en systematisk och strukturerad process for att rapportera, analysera och göra riskbedömningar. Processen avser även åtgärder för hantering av identifierade risker liksom uppföljning av de risker som kan påverka koncernens affärsverksamhet. Syftet med processen är att förbättra affärsverksamheten och minimera kostnaderna for hanteringen av riskerna, och därigenom skydda och öka koncernens företagsvärde och tillgångar. 

KRAV PÅ PARTNERS OCH LEVERANTÖRER
Krav ställs på leverantörer i samband med upphandling av tjänster och vid inköp av produkter och material. Det kan handla om generella krav avseende ekonomi, miljö och säkerhet, men även mer specifika krav utifrån varje unik fastighet och typ av tjänst eller produkt. ALM Equitys leverantörskod anger våra grundläggande krav och grundar sig på de tio principerna i FN:s Global Compact. Respektive bolag inom koncernen ansvarar för att de stipulerade hållbarhetskraven uppfylls av leverantörer och samarbetspartners.

AMBITIONEN FRAMÅT
Under 2022/2023 kommer arbetet med att inventera och linjera koncernens arbete med EU-taxonomin att fortsätta. Vår ambition är även att anpassa bolagets rapportering till TCFD:s ramverk gällande hur vi strategiskt arbetar med klimatrelaterade risker och möjligheter.

ALM Equitys

Förväntningar på bolagen

Vårt hållbarhetsramverk innehåller ett antal förväntningar på våra bolag, vilka syftar till att säkra hållbarhetsarbetet i portföljen och möjliggöra att de övergripande hållbarhetsmålen uppnås.