Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Affärsetik & Styrning

En hållbar affärsetik är grunden för en stabil, sund och lönsam verksamhet, och ALM Equity har en viktig roll att fylla som ett pålitligt företag. Ett gott etiskt beteende i verksamheterna återspeglar en ansvarsfull och hållbar affärspraxis.

Väsentliga frågor
Ekonomisk balans
Antikorruption
Riskhantering

Övergripande mål
Inga fall av korruption eller mutor.
Portföljbolagens verksamheter ska kunna finansieras grönt.
Hållbarhet ska vara en integrerad del av affärsprocesserna.

Förväntningar på våra bolag
På ett transparent sätt redovisa hållbarhetsarbetet.
Integrera hållbarhetsfrågan i värdekedjan.
Ha en uppförandekod för bolaget och regelbundet granska att den efterlevs.
Arbeta strukturerat för att förebygga mutor och korruption inom organisationen.
Kontinuerligt analysera risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet.
Ha rutiner och strukturer som understödjer hållbarhetsarbetet i verksamheten.

Prioriterade globala mål
8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt.
16.5 Bekämpa korruption och mutor.

 


Hållbar leverantörskedja

ALM Equity bedriver verksamheter som medför påverkan på människor och miljön liksom på ett stort antal intressenter. Affärsmodellen innebär att både vi och våra dotterbolag har delar av verksamheten utlagd på leverantörer av olika slag. Det är därför av största vikt att vi tillsammans med våra leverantörer tar ansvar för ett hållbart samhälle och alltid strävar efter att vara trovärdiga, långsiktiga och pålitliga aktörer på marknaden. Vi har en koncernövergripande uppförandekod för leverantörer som definierar de krav och förväntningar vi har på våra samarbeten och som biläggs i samtliga avtal.

Läs Leverantörskoden


Digital visselblåsning

ALM Equity-koncernens framgång är beroende av goda relationer med en mängd olika aktörer, alltifrån myndigheter och kommuner till leverantörer, banker, entreprenörer och kunder. Misstankar om oegentligheter kan undergräva förtroendet och skapa en stor negativ påverkan. Det är därför en strategiskt viktig fråga för oss, liksom för våra bolag, att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och motverka alla former av korruption inom koncernen. Misstankar om oegentligheter kan anonymt rapporteras av medarbetare inom koncernen, partners och andra intressenter, genom vår digitala visselblåsarfunktion WhistleB. 

Till visselblåsarfunktionen


Riskbedömningsarbete i enlighet med TCFD:s metodik

Vi strävar efter en transparent hantering av alla våra risker, inklusive hållbarhetsriskerna, vilket är en grundförutsättning för verksamheten. Respektive bolag i koncernen ansvarar för sin egen riskhantering och rapporteringen av den. Detaljerade bedömningar kring hållbarhetsrisker görs även i varje specifikt fastighetsprojekt. Vi har inlett ett riskbedömningsarbete kring klimatrelaterade risker och möjligheter, enligt TCFD:s metodik (Task Force on Climate Related Financial Disclosures). 

Läs mer om vår bedömning