Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity har ett ansvar, både som företag och som ägare av bolag, att bidra till den klimatomställning som pågår i välden. Det ansvaret tar vi gärna. Bolagens kartläggning och sänkning av sina utsläpp, övergång till fler cirkulära flöden samt minskning av avfall är några av de saker vi gör för att bidra till en hållbar utveckling.

HELHETSSYN FÖR MINSKAT KLIMATAVTRYCK
För att minimera koncernens negativa klimatavtryck, men även hantera klimatrelaterade risker och tillvarata de möjligheter som den hållbara omställningen ger, krävs en helhetssyn på fastighetsutveckling och det efterföljande bruksskedet. En kartläggning av bolagens värdekedjor ur ett miljö- och klimatperspektiv visar hur varje länk i kedjan ska arbeta för en positiv utveckling.

CIRKULÄR RESURSANVÄNDNING
Med en effektiv och cirkulär resursanvändning bidrar vi till Agenda 2030:s mål 12 och 13 och skapar samtidigt affärsnytta då materialkostnaderna minskar, restflöden utnyttjas och mindre avfall
skickas till förbränning och deponi. Bolagen arbetar idag med cirkulära flöden på flera olika sätt, exempelvis genom att genomföra ombyggnads- och återbruksprojekt, hålla en hög sorteringsgrad på byggarbetsplatserna och att erbjuda delningstjänster som underlättar för de boende att göra cirkulära val i vardagen.

AMBITIONEN FRAMÅT
Vår ambition är att koncernens bolag ska drivas med minsta möjliga negativa miljöpåverkan och bidra till en hållbar och trygg utveckling, både på kort och lång sikt och såväl globalt som i de närområden där bolagen bedriver verksamhet. Det kräver långsiktig planering och tydliga mål. I vår nya hållbarhetsstrategi har övergripande mål för koncernens miljöpåverkan fastställts i linje med Agenda 2030 och Parisavtalets 1,5-gradersambition.

Under 2023 kommer nyckeltal och strukturer för att mäta och följa upp vårt och bolagens miljöarbete tas fram och vi kommer stötta bolagen i deras arbete med att ta fram egna strategier, handlingsplaner och mål för miljömässigt ansvarstagande samt genomförande av egna klimatbokslut.


Läs mer om vårt klimatbokslut