Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Miljö & Klimat

ALM Equitys direkta miljö- och klimatpåverkan är relativt begränsad i förhållande till portföljbolagens. Vår viktigaste insats är det arbete vi gör för att stötta och driva på utvecklingen i bolagen samtidigt som vi tar vårt ansvar och sätter ambitioner för vårt eget miljöarbete.

Väsentliga frågor
Klimatpåverkan
Resursanvändning

Övergripande mål
Halvering av GHG-utsläppen från den löpande verksamheten till år 2030 (basår 2021).
Samtliga portföljbolag ska implementera cirkuläritet i sin affär.

Förväntningar på våra bolag
Upprätta en klimatstrategi i linje med Parisavtalet och årligen rapportera organisationens klimatutsläpp.
Arbeta för en ökad cirkuläritet i resursanvändandet.

Prioriterade globala mål
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet.
12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.
12.5 Minska mängden avfall markant.
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering.

 


Helhetssyn för minskat klimatavtryck

ALM Equitys direkta klimatpåverkan är relativt begränsad i förhållande till portföljbolagens. Vår viktigaste insats är därför det arbete vi gör för att stötta och driva på utvecklingen i bolagen samtidigt som vi tar vårt ansvar.

Vi vill bidra till klimatomställningen som pågår i världen och  kartlägger koncernens utsläpp för att identifiera var de stora utsläppen i värdekedjan finns och för att prioritera rätt utsläppsminskande åtgärder. Det är också en del av arbetet med att uppnå det övergripande klimatmålet om en halvering av utsläppen i den löpande verksamheten senast år 2030. Under hösten tog moderbolaget och koncernbolagen fram klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG), för tredje verksamhetsåret i rad.

Läs mer om vårt klimatbokslut


ALM Equity utgår sedan 2022 från Task Force for Climaterelated Financial Disclosures (TCFD:s) principer för att identifiera och utvärdera klimatrelaterade risker och möjligheter. Syftet är att öka förståelsen för hur klimatförändringar finansiellt påverkar vår verksamhet och våra bolags utveckling på kort, medel och lång sikt.

Läs mer om vår TCFD-rapportering


Cirkulära flöden

ALM Equity-koncernen arbetar med cirkulära flöden på flera olika sätt, exempelvis genom att genomföra ombyggnads- och återbruksprojekt, hålla en hög sorteringsgrad på byggarbetsplatserna och att erbjuda delningstjänster som underlättar för de boende att göra cirkulära val i vardagen. Många av bolagens fastighetsprojekt görs med modulbaserat byggande vilket bidrar till mindre spill och byggavfall liksom minskade utsläpp genom kortare färdigställandetid och färre transporter.

Koncernbolaget Your Block bedöms bidra positivt genom sin digitala plattform som implementerats i koncernens fastigheter med syfte att underlätta delningsekonomi samt möjliggöra en mer hållbar och cirkulär livsstil.

Läs mer om Your Blocks cirkulära affärsmodell