Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

TCFD-rapportering

ALM Equity utgår sedan 2022 från Task Force for Climaterelated Financial Disclosures (TCFD:s) principer för att identifiera och utvärdera klimatrelaterade risker och möjligheter. Syftet är att öka förståelsen för hur klimatförändringar finansiellt påverkar vår verksamhet och våra bolags utveckling på kort, medel och lång sikt.

I ALM Equitys koncernbolag utförs bedömningar kring hållbarhetsrisker i varje specifikt fastighetsprojekt. Årligen genomförs en sammanhängande och strukturerad analys där bolagen tillsammans med koncernledningen och extern expertis går igenom klimatrelaterade risker och möjligheter för deras respektive verksamheter och värdekedjor samt bedömer dess påverkan.

I bedömningen utgår vi från de främsta verksamheterna i ALM Equitys portföljbolag; fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och entreprenad. Givet att bolagen är verksamma inom olika områden så skiljer sig deras risker och möjligheter åt. I ett portföljperspektiv kan dock några mer genomgående risker och möjligheter urskiljas.

Enligt TCFD:s rekommendationer har de klimatrelaterade finansiella risker delats in i två huvudkategorier; omställningsrisker och fysiska risker. Med omställningsrisker menas de regulatoriska, marknadsmässiga och tekniska risker som en övergång till ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp kan innebära. Samtliga portföljbolag är exponerade mot omställningsrisker, och vi bedömer att riskerna ökar i takt med att klimatförändringarna intensifieras. Med fysiska risker avses de risker som uppstår som en konsekvens av att klimatet förändras, vilka kan vara akuta risker i form av extremväder eller kroniska risker som exempelvis ökad medeltemperatur och höjda havsnivåer. Dessa risker kan framför allt innebära skada på fastigheterna i förvaltning och driftstörningar under produktion. Det är även viktigt att hänsyn tas till dessa risker under projekterings- och konceptualiseringsskedet.

Läs mer om våra klimatrelaterade risker och möjligheter.