Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equitys hållbarhetsarbete är integrerat och målstyrt mot Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De globala målen med tillhörande delmål skapar en karta för hur vi fram till år 2030 behöver arbeta för att minska vår klimatpåverkan, främja god affärssed, motarbeta alla former av mutor och korruption samt arbeta för att främja mångfald och likabehandling.

Vi har identifierat sex av de globala hållbarhetsmålen som mest är relevanta för verksamheterna som förekommer i ALM Equitys portfölj, för våra intressenter och där vi kan ha störst påverkan på en positiv utveckling mot en hållbar framtid.

Inom koncernen vidtas olika åtgärder för minskad energianvändning och en mer effektiv energiförsörjning, genom exempelvis solceller, användning av förnybar energi samt miljöcertifiering av fastighetsprojekt.

Vi arbetar för en långsiktig värdetillväxt som inte i onödan belastar naturen. En trygg och säker arbetsmiljö, liksom goda arbetsvillkor för våra bolag och hos deras underentreprenörer, är en självklarhet.

Vi arbetar för att främja diversifierade och jämlika arbetsplatser i bolagsportföljen där varje medarbetares potential tillvaratas. Bolagen bidrar till inkluderande samhällen genom ett varierat bostadsutbud.

Den gemensamma boendeidén i koncernen om yteffektiva bostäder i kommunikationsnära lägen, med möjlighet till delningsekonomi och kringservice, bidrar till bostadsområden där människor kan leva klimatsmart och tryggt.

För att minimera vår klimatpåverkan och nå vårt övergripande utsläppsmål behöver klimatåtgärder integreras i hela verksamheten. Vi förväntar oss att våra bolag arbetar för en klimatstrategi i linje med Parisavtalet.

Vi vidtar åtgärder inom koncernen för att säkerställa att etiska affärsmetoder upprätthålls internt och i relation till andra. Våra bolag ska ha uppförandekoder och ett ambitiöst antikorruptions- arbete.