Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Viktig information

Styrelserna för ALM Equity AB (publ) (”ALM Equity”) och Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder”) offentliggjorde den 28 mars 2024 att de undertecknat en gemensam fusionsplan och föreslår att ALM Equity och Svenska Nyttobostäder ska fusioneras med ALM Equity som övertagande bolag och Svenska Nyttobostäder som överlåtande bolag ("Fusionen").

Distribution av dokumentation hänförlig till Fusionen kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Dokumentation hänförlig till Fusionen skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar eller på annat sätt tar del av dokumentation hänförlig till Fusionen (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. ALM Equity avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Inga aktier i ALM Equity har registrerats och kommer inte heller att registreras enligt den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller därtill hörande relevanta värdepapperslagar och bestämmelser i någon stat eller annan jurisdiktion i USA. Varken U.S Securities and Exchange Commission eller motsvarande myndighet på delstatsnivå har godkänt ALM Equity-aktier eller fastställt om dokumentationen hänförlig till Fusionen är korrekt eller fullständigt. Varje framställande om motsatsen är ett brott i USA. ALM Equity-aktier kommer att erbjudas innehavare med hemvist i USA endast när detta är förenligt med undantag från registreringskraven i Securities Act. ALM Equity-aktier får inte erbjudas eller avyttras i USA förutom när detta är förenligt med undantag från Securities Act eller genom en transaktion som inte omfattas av kraven på registrering enligt Securities Act.

Fusionen omfattar värdepapper i ett svenskt bolag. Fusionen omfattas av svenska regler för offentliggörande av information som är andra än de regler som gäller i USA. Finansiell information som ingår i dokumentation hänförlig till Fusionen har upprättats i enlighet med svensk standard och kan inte jämföras med finansiell information från amerikanska bolag.

Genom att klicka på ”Accepterar” nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterar att vara bunden av ovanstående information och anvisningar rörande Fusionen, samt bekräftar att jag inte är bosatt eller befinner mig i något land i vilket distribution av dokumentation hänförlig till Fusionen eller mottagande av fusionsvederlag i Fusionen skulle förutsätta att ytterligare fusionsdokument upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (”Begränsad jurisdiktion”).

Om du är bosatt i en Begränsad jurisdiktion eller inte accepterar informationen och anvisningarna ovan, måste du klicka på ”Accepterar inte”.