Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

För oss handlar det sociala ansvarstagandet om att vara en attraktiv arbetsgivare och en god samhällsaktör, vilket vi även ser som centralt för våra portföljbolag. För trygga och välmående medarbetare likväl som samhällen behövs ett aktivt arbete att förebygga olyckor samt främja god hälsa och mångfald.

INKLUDERANDE ARBETSPLATSER
Vi är övertygade om att medarbetare trivs och presterar bättre på arbetsplatser som präglas av mångfald och likabehandling. Forskningen visar också tydligt att mångfald leder till bättre beslutsfattande och är nödvändigt för företags långsiktiga ekonomiska utveckling. Vi ser därför att ett systematiskt arbete med dessa frågor, tillsammans med möjligheter till personlig utveckling, skapar värde och är centralt för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. ALM Equity arbetar aktivt med likabehandling för att främja en jämställd personalpolitik och arbetsplats som präglas av mångfald. Arbetsförhållanden, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter ska vara oberoende av kön och lönesättningen ska vara jämställd inom koncernen.

VÄLMÅENDE STADSDELAR
När bolagen i koncernen bygger och projekterar nya byggnader arbetare de med sunda och mer hållbara materialval för att säkerställa kundernas hälsa och välbefinnande. Genom att erbjuda ekonomiskt tillgängliga bostäder samt ett varierat bostadsbestånd kan vi öka graden av inkludering i de områdena vi verkar. Likaså främjar vi den sociala gemenskapen med delningstjänster för samutnyttjande, målgruppsanpassade gemensamhetsytor och levande bostadsområden med kringservice och grönområden.  

HÄLSA OCH SÄKERHET I FOKUS
Koncernens handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete innehåller rutiner och praktisk information hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom verksamheten och har till syfte att uppnå vår arbetsmiljöpolicy.

För att stötta verksamheten i arbetet att främja god hälsa och större utsträckning kunna möta koncernens olika behov kring hälsa och arbetsmiljö har vi under 2021 har vi sett över vår företagshälsovård. Det resulterade i ett samarbete med en ny partner för företagshälsovård som bistår ALM Equity och våra bolag i olika typer av arbetsmiljö- och hälsofrågor.

AMBITIONEN FRAMÅT 
Med den nya hållbarhetsstrategin fastställdes övergripande mål inom det sociala ansvarstagandet för oss och vår portfölj. Vi har en nollvision vad gäller olyckor och arbetsrelaterad ohälsa samt kring  diskriminering och särbehandling. Till målen finns ett antal förväntningar på vårt och bolagens arbete med dessa frågor som ska bidra till att målen kan uppfyllas varje år. Då våra bolag har en stor påverkan på samhället genom sina respektive kärnverksamheter ska de också uppnå minst ett eget socialt hållbarhetsmål knutet till positiv samhällsutveckling.