Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Samhälle & Medarbetare

Det sociala ansvarstagandet för ALM Equity handlar om att värna om medarbetarnas hälsa och välmående och att bidra till trygga och hållbara stadsdelar med ekonomiskt tillgängliga bostäder och samhällsnära tjänster. Vi och våra bolag ska vara en attraktiv arbetsgivare liksom en god samhällsaktör.

Väsentliga frågor
Mångfald och likabehandling
Hälsa och säkerhet

Övergripande mål
Inga olyckor eller arbetsrelaterad ohälsa.
Ingen form av diskriminiering eller särbehandling.
Samtliga portföljbolag ska uppnå minstett eget socialt hållbarhetsmål knutet till en positiv samhällsutveckling.

Förväntningar på våra bolag
Systematiskt arbeta för att främja mångfald och likabehandling inom bolaget.
Bedriva ett proaktivt arbetsmiljöarbete för att främja medarbetarnas hälsa och säkerhet.
Aktivt arbeta för en hållbar och trygg stadsutveckling.

Prioriterade globala mål
8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.
10.3 Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering.
11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad.
11.6 Minska städernas miljöpåverkan.


Vårt bidrag till hållbara stadsdelar

ALM Equity vill bidra till att sätta säkra och trygga bostäder till en rimlig kostnad på marknaden, men även till en inkluderande och hållbar stadsdelsutveckling i ett bredare perspektiv. När våra portföljbolag bygger och projekterar nya byggnader arbetar de med goda materialval för att säkerställa kundernas hälsa och välbefinnande. Genom att erbjuda ekonomiskt tillgängliga bostäder samt ett varierat bostadsbestånd kan de öka graden av inkludering i de områdena vi verkar. Likaså främjar bolagen den sociala gemenskapen genom delningstjänster som cykel- och bilpooler, målgruppsanpassade gemensamhetsytor och levande bostadsområden med kringservice och grönområden.

ALM Småa Bostad är ett av ALM Equitys dotterbolag som utvecklar stadsdelar och bostadsprojekt med fokus på trygghet och inkludering. 

Läs mer här


Hälsa och säkerhet hos våra medarbetare

Våra bolag verkar i en bransch där riskerna för arbetsmiljöskador är stora, i synnerhet i entreprenadverksamheterna. Därför är ett förebyggande arbetsmiljöarbete högt prioriterad både för ALM Equity och våra bolag. I vår arbetsmiljöhandbok finns utarbetade rutiner, lathundar och checklistor för hur arbetet ska bedrivas i koncernen, hur arbetsmiljöincidenter ska hanteras och hur riskerna kan medvetandegöras bland medarbetarna. Chefer med personalansvar utbildas även regelbundet i dessa frågor.

Inom ALM Equity-koncernen genomförs också flera initiativ för att främja hälsan bland medarbetarna, bland annat erbjuder vi sjukvårdsförsäkringar, friskvårdsbidrag, företagshälsovård och regelbundna hälsokontroller. Vi följer löpande upp sjukfrånvaron och genomför andra åtgärder för att kunna upptäcka tidiga tecken på ohälsa.


Inkluderande arbetsplatser

Vi är övertygade att medarbetare trivs och presterar bättre på arbetsplatser som präglas av mångfald och likabehandling. Vi ser därför ett aktivt mångfaldsarbete samt arbete mot diskriminering och för ökad jämlikhet som helt självklart. Vår likabehandlingsplan innehåller riktlinjer för att säkerställa bland annat kompetensbaserad rekrytering, jämställd ersättningsstruktur samt rättvisa arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inom koncernen.

Läs mer om vårt arbete med inkludering och mångfald i senaste Hållbarhetsrapporten.