Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vi är ALM Equity

Vi bygger bolag som utvecklar fastighetsbranschen

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

2022-05-25 Pressmeddelande Regulatorisk
Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket motsvarar en total utdelning om 119.479.684,80 kronor på befintliga preferensaktier. Avstämningsdagar är sista vardagen i juni, september, december och mars. Därutöver ska de nya preferensaktier som enligt beslut på stämman emitteras genom fondemission och sådana aktier som kan komma att emitteras med stöd av det bemyndigande som lämnades på stämman ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag. Ingen utdelning sker till stamaktieägarna.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 180.000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 60.000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget, ska erhålla 40.000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.

Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av 28 stamaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 280 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver emittera aktier så att antalet stamaktier blir jämnt delbart med 100 för att kunna genomföra nedan fondemission. Teckningskursen ska motsvara 95% av den genomsnittliga volymviktade kursen för stamaktier under en period om 10 handelsdagar till och med dagen för stämman.

Årsstämman beslutade om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 106.299 preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1.062.990 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra (100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Avstämningsdagen ska vara den 22 juni 2022. Aktierna ska omfattas av bolagsordningens inlösenförbehåll. 

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel +46 733 96 97 27
John Sjölund, CFO tel +46 703 09 93 03