Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vi är ALM Equity

Vi bygger bolag som utvecklar fastighetsbranschen

ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-mars 2022

2022-05-19 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
ALM Equity Q1 2022

Händelser under kvartalet

  • ALM Equity och Corem Property Group tecknade avtal för att bilda gemensamt förvaltningsbolag med varumärket Klövern. Affären omfattar cirka 24 000 byggrätter varav cirka 11 000 från ALM Equity. Affären förväntas synliggöra ett övervärde om cirka 2 Mdkr.
  • ALM Equity beslutade att integrera verksamheten inom affärsområde Finansiering i koncernstaben.

Händelser efter periodens slut

  • ALM Equity och Aros Bostadsutveckling AB tecknar avsiktsförklaring att skapa en av Storstockholms största bostadsutvecklare genom att ALM Equity säljer in en projektportfölj om cirka 1 600 byggrätter ämnade för privatmarknaden till Aros Bostad. Betalning sker genom apportemission vilket medför att ALM Equity då blir ny storägare i Aros Bostad.

 Koncernens nyckeltal

Sammandrag 2022
jan-mar
2021 
jan-mar
2021
jan-dec
Nettoomsätting, Mkr 895 173 2 096
Periodens resultat, Mkr 274 56 3 423
Avkastning på EK (stamaktie), % 1 1 54
Soliditet, % 54 40 54
Likvida medel, Mkr 1 747 732 1 954
Eget kapital, Mkr 7 217 3 892 7 154
Balansomslutning, Mkr 13 329 9 723 13 132
Nyckeltal per aktie 2022
jan-mar
2021
jan-mar
2021
jan-dec
Justerat substansvärde*,per stamaktie, kr 1 042 863 986
Börskurs på bokslutsdagen, kr 968 710 986
Resultat per stamaktie före utspädning, kr 9,80 -2,23 314,42

*Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på verksamheterna inom ALM Equity.

VD HAR ORDET

Klövern sjösatt och potentiellt nytt noterat bolag
Ännu ett mycket intensivt kvartal att summera. Nu har vi sjösatt det nybildade bolaget Klövern tillsammans med vår partner Corem Property Group och vi har ingått en avsiktsförklaring om ägande i ytterligare ett börsbolag, Aros Bostad. 

Affären med Klövern klar
Den 28 april blev vi formellt ägare i det nya Klövern genom överföringen av 11 000 byggrätter och kapitaltillskott på 900 Mkr till det bolaget. Nästan ett 20-tal av våra kollegor på affärsområde Projektutveckling bildar nu också kärnan i det nya Klövern. Effekten av affären innebär att vi synliggör ett övervärde på närmare 2 Mdkr. För att ge Klövern en stabil bas av förvaltningsfastigheter från start kommer ägarkretsen kompletteras med fler parter genom apport av färdigställda förvaltningsfastigheter. Redan under sommaren kommer ett par hundra bostäder att byggstartas. Nästa steg är en börsnotering, då vi även kommer att kapitalisera bolaget för den fortsatta uppbyggnaden. ALM Equity kommer därefter, genom affärsområde Förvaltning, att vara delägare i två stora, men olika, börsnoterade fastighetsförvaltningsbolag med inriktning på bostäder.

Nästa bolag i den noterade portföljen
Som jag antytt och säkert många förstått så har vi såklart haft fler planer på gång. Den 16 maj kunde vi berätta vad, då vi meddelade att vi tecknat en avsiktsförklaring med den First North-noterade bostadsutvecklaren Aros Bostad. Avsikten är att ALM Equity säljer in en projektportfölj med byggrätter riktade mot privatmarknaden mot apportemission i Aros Bostad. Det innebär att ALM Equity, blir en storägare i Aros Bostad som efter affären kommer att vara en av de dominerande bostadsutvecklarna på Stockholmsmarknaden med en total portfölj på över 6 500 byggrätter. På detta sätt får vi direkt ett synligt värde på vår byggrättsportfölj genom vår andel i ett noterat bolag.

Ägarstrukturen allt tydligare
Efter dessa transaktioner och noteringen av Klövern kommer ALM Equity alltså att vara ägare i tre noterade bolag inom fastighetssektorn. Vi har använt de tillgångar vi köpt och förädlat och synliggjort dessa i nya strukturer. Under kvartalet har vi även renodlat strukturen i koncernen och minskat antalet affärsområden från fem till fyra.

Affärsområde Projektutveckling kommer att få en ny inriktning med fokus på större stadsutvecklingsprojekt. Här ser vi stor potential att, inom kanske fem år, bygga upp ett helt nytt segment och har kikarsiktet inställt på områden även långt utanför Stockholm. Affärsområde Entreprenad kommer ha fullt fokus på leveranser till ALM Equity-ägda bolag och framåt även till externa kunder. Digitala tjänster ska fortsätta utveckla smarta lösningar för fastighetsförvaltare.

Prisökningar och bristsituation får effekter
Det skakar ordentlig i omvärlden och våra affärsområden påverkas givetvis också, i mer eller mindre stor omfattning. Prisökningarna och bristsituation får konsekvenser på i första hand affärsområde Entreprenad, där vi ser prisuppgångar i storleksordningen 10 till 12 procent på materialsidan. Det här kommer att innebära en inbromsning på hela marknaden, även för ALM Equitys bolag. Det kan leda till att takten på byggstarter går långsammare och att vissa leveranser till våra kunder förskjuts en aning. Men marknaden kommer att kalibrera sig så småningom och inom 12 månader tror och hoppas jag att vi har landat i en mer balanserad marknad.

Vi lever i en turbulent värld just nu och därför är jag extra stolt att vi har åstadkommit det vi har gjort. Vi gör helt enkelt det vi har sagt att vi ska göra. Och som ni vet så ser jag potential i allt. Så trots att det kan vara lite ojämnt underlag framöver, ser jag spännande affärsutvecklingsmöjligheter bakom nästa krök. Men utan alla fantastiska medarbetare hade detta inte varit möjligt. Ett varmt tack till er som jag vet jobbar mycket intensivt för att detta ska bli verklighet.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 08:00.