Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vi är ALM Equity

Vi bygger bolag som utvecklar fastighetsbranschen

ALM Equity avtalar om förändrade villkor för kommande leveranser till Svenska Nyttobostäder

2023-03-03 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
rinkebyterrassen 1761x838 kopiera

ALM Equity AB (publ) ”ALM Equity” tillsammans med investerare har i linje med tidigare kommunikation, avtalat om förändrade villkor för kommande leveranser av fastigheter med Svenska Nyttobostäder. De sju fastigheter som är under pågående produktion kommer att färdigställas enligt tidigare upplägg med skillnaden att det omgående emitteras stamaktier om cirka 1,0 mdkr, motsvarande 35 procent av det sedan tidigare överenskomna överförsäljningsvärdet som ett förskott till säljarna. De resterande elva byggrätterna enligt tidigare avtal om leverans till Svenska Nyttobostäder som ännu inte produktionsstartats samt ytterligare tre byggrätter säljs in till Nyttobostäder till ett marknadsmässigt värde. Betalning sker i form av nyemitterade stamaktier i Nyttobostäder till ett värde om cirka 1,3 mdkr. Avtalen är villkorade av bolagsstämmobeslut i Svenska Nyttobostäder. 

Bakgrund
I pressmeddelande daterat 2023-01-20 kommunicerades att ALM Equity initierat ett förslag till förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell. Förslaget innebär en omvandling av befintliga preferensaktier till stamaktier samt förändrade villkor för kommande leveranser av fastigheter, innebärande bland annat att investerarnas tillskott för kommande fastigheter sker i form av stamaktier i stället för preferensaktier. Ägare representerande 80 procent av utestående preferensaktier har förbundit sig att genomföra utbytet. För projekt i produktion och kommande projekt är anslutningsgraden för att acceptera utbytet 100 procent. Förändringen medför att ALM Equitys ägande i Nyttobostäder minskar från 43,5 procent till 37,5 procent vid full anslutningsgrad. Styrelsen i Svenska Nyttobostäder har ställt sig positiva till förslaget och nu har avtal tecknats med Svenska Nyttobostäder gällande de avtalade fastigheterna som ännu inte levererats. Nästa steg kommer innebära att Svenska Nyttobostäders styrelse kallar till en extra bolagsstämma som är beslutsfattande i frågan.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel +46(0)73 396 97 27

Offentliggörande:
Informationen är sådan som ALM Equity är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2023 kl.19.20