Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2023

2024-02-22 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
Bokslutskommunike ALM Equity

Händelser under kvartalet

 • I oktober konverterades 5 462 076 konvertibler till stamaktier i Aros Bostad utgivna till ALM Equity i samband med försäljningen av en projektportfölj under 2022.
   
 • I november erhöll dotterbolaget 2xA Entreprenad ISO-certifieringar för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö vilket visar på att bolaget har väletablerade strukturer och bra grund för verksamhetsutveckling.
   
 • I december återbetalades obligationslånet om 600 Mkr med förfallodag 31 december 2023.
   
 • Innehavet i Svenska Nyttobostäder skrevs ned i årsbokslutet med en ej kassaflödespåverkande effekt om 64 Mkr till följd av ökade avkastningskrav och tuffare finansieringsvillkor. Kapitalandelen från Svenska Nyttobostäder medför utöver det en negativ effekt om 204 Mkr till följd av nedvärderingar i fastighetsportföljen.
   
 • Carnegie Investment Bank AB (publ) utsågs till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och har tillträtt som bolagets Certified Adviser.


Händelser efter kvartalets slut

 • I januari 2024 offentliggjorde intressebolaget Aros Bostad avsikten att gå samman med Besqab för att tillsammans bilda en ny ledande aktör inom bostadsutveckling i Storstockholm och Uppsala. Vid ett accepterat bud kommer ALM Equitys nominella ägarandel uppgå till cirka 15 procent i Aros Bostad som också kommer att byta namn till Besqab.
   
 • Styrelsen föreslår 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kr kvartalsvis. Vidare föreslås att ingen utdelning utgår till stamaktieägarna.


Koncernens nyckeltal

Sammandrag 2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Nettoomsättning, Mkr 639 1 176 2 386 6 902
Periodens resultat, Mkr -453 -1 421 -2 708 -576
Avkastning på EK (stamaktie), % -17 -17 -44 -10
Soliditet, % 39 50 39 50
Likvida medel, Mkr 444 1 073 444 1 073
Eget kapital, Mkr 2 972 5 756 2 972 5 756
Balansomslutning, Mkr  7 662 11 518 7 662 11 518
Nyckeltal per aktie 2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Justerat substansvärde per stamaktie, kr 281 558 281 558
Börskurs på bokslutsdagen, kr 280 525 280 525
Resultat per stamaktie före utspädning, kr -42,56 -134,76 -193,78 -78,63


VD HAR ORDET

Under 2023 har vi på ALM Equity visat att det inte är utmaningarna som möter oss, utan hur vi möter dem, som verkligen definierar oss.

I en historiskt tuff tid för fastighets- och kapitalmarknaden, har vi inte stått vid sidan av. Istället har vi agerat beslutsamt och använt vår kreativitet, handlingskraft och förmåga att anpassa oss för att öppna nya vägar för värdeskapande.

Ett historiskt bedrövligt år
Vi får leta oss tillbaka till finanskrisen på 90-talet för att hitta motsvarande utmanande förutsättningar för bygg- och fastighetsmarknaden. Snabbt stigande inflation, en rekordbrant ränteutveckling, över 50 procents minskning i byggstartade bostäder och över 1 700 konkurser inom byggindustrin som följd. Ingen i branschen är opåverkad och omställning av verksamheter och kapitalstrukturer har varit heta frågor i styrelser och ledningsgrupper. Även ALM Equity och våra innehav har påverkats av marknadsutvecklingen. Vi redovisar ett negativt resultat för helåret där sista kvartalet uppgick till -453 Mkr, vilket till stor del förklaras av minskade tillgångsvärden i Svenska Nyttobostäder.

Svenska Nyttobostäder struktureras om
Svenska Nyttobostäder skapades med en affärsmodell med låg komplexitet och en förutsägbar finansieringsstruktur. Med ett helt nytt läge på kapitalmarknaden och räntor som ökat markant sedan noteringen 2020, förändrades snabbt förutsättningarna och det krävdes åtgärder. Under första halvåret har vi därför jobbat aktivt tillsammans med bolaget för att skapa en ny finansieringsstruktur. På grund av förändrade förutsättningar i rättstillämpningen för blockhyresavtal ses Svenska Nyttobostäders ursprungliga affärsmodell över för att möta dessa. Tillsammans med bolaget fortsätter vi att utvärdera strukturer för hur verksamheten bäst ska utvecklas framåt.

Minskad skuldsättning
Med likviditetsförstärkningen vi fick genom försäljningen av aktier i Klövern valde vi i december att lösa obligationsförfallet på 600 Mkr i sin helhet. Det minskar vår skuldsättning och ger en finansiell flexibilitet.

Botten i sikte men vändningen tar tid
Med Riksbankens senaste besked har vi nu kanske nått vändpunkten för räntenivåerna. Men det kommer att ta tid innan vi kommer att se effekter på nybyggnationer och även om det givit bättre förutsägbarhet kommer bostadsköparna fortsatt vara försiktiga. Vi kommer att se ett fortsatt ansträngt läge inom nybyggnation och fler konsolideringar i branschen åtminstone 12-18 månader framåt.

Entreprenadbolag på framfart
Vårt entreprenadbolag 2xA Entreprenad växlar upp och har senaste fyra månaderna kommit till produktionsstart i sex externa projekt omfattande ca 700 bostäder till ett ordervärde om ca 1,2 Mdkr. De arbetar framgångsrikt vidare på den bredare affären och utveckling av verksamheten där ISO-certifieringarna som erhölls i slutet av året är en kvittens på detta.

Marknad för intressanta affärer
Det rekordsnabba fallet i antal byggstarter har drivit ned priserna på byggrätter. Det skapar möjligheter för intressanta affärer. En sån affär är Aros Bostadsutvecklings bud på Besqab. Här finns en stark match och tydliga synergier vilket ger stora utvecklingsmöjligheter. Genom samgåendet skapas ett bolag med både större geografisk närvaro och ett bredare erbjudande. ALM Equity blir genom affären ägare i ett väsentligt större bolag med en byggrättsportfölj på mer än 8 000 attraktiva byggrätter, och en framtida potential om löpande produktionsvolym om cirka 2 500 bostäder per år i Storstockholm och Uppsala från och med 2025. Jag har tidigare hävdat att kris är innovationens moder och det är den här typen av affärer som möjliggörs i tider som dessa.

Vi konsoliderar och laddar om
Vi har ägnat flera år av intensivt arbete med att förädla tillgångar, genomföra omstruktureringar och bygga upp bolag och nu är det dags för oss att expandera vår portfölj. Albert Einstein ska ha sagt "I mitten av svårigheterna ligger möjligheten". Jag ser därför ett hav av möjligheter på marknaden där vi kan hitta värdefulla tillgångar till förmånliga priser. Vi agerar inte som passiva kapitalförvaltare; vi ser på notering eller avknoppning som möjligheter att maximera värde där vi kan bidra mest. Vår kärnkompetens ligger i att omvandla tillgångar till mycket större värden än de ursprungligen hade. Medan kapitalet finns tillgängligt på marknaden, saknas ofta den nödvändiga kompetensen. Tillsammans har vi möjlighet att skapa betydande värden.

Efter att ha spenderat större delen av 2023 med att rensa ut hinder, kommer fokus framåt vara att konsolidera våra tillgångar för att komma tillbaka med nya strukturer och affärer som skapar värden för våra aktieägare. Nu stänger vi 2023 och kickstartar oss in i 2024!
 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, +46 (0) 73 396 97 27Rapporten finns tillgänglig på: http://www.almequity.se/ir/rapporter-och-presentationer/

En direktsänd presentation av rapporten genomförs av John Sjölund, CFO ALM Equity, tillsammans med Carnegie Investment Bank kl. 15:00 den 22 februari. Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande länk: https://youtube.com/live/XpHhD0-kk_w


Offentliggörande
Denna information är sådan som ALM Equity är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 februari kl. 08:00.