Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity kommenterar förslaget om fusion med Svenska Nyttobostäder och bjuder in till presentation av förslaget

2024-03-28 Pressmeddelande

Styrelserna för ALM Equity AB (publ) ("ALM Equity") och Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Svenska Nyttobostäder") har idag föreslagit en sammanslagning av bolagen. Syftet är att maximera värdet på befintliga tillgångar i Svenska Nyttobostäder och frigöra likviditet för fortsatt tillväxt. I en dynamisk fastighetsmarknad där förändring är det enda konstanta bedömer ALM Equity att det sammanslagna bolaget kommer att vara ett starkare bolag och att sammanslagningen skapar bättre möjligheter för att vara mer offensiv.

ALM Equity publicerar genom detta pressmeddelande sammanfattande kommentarer till förslaget om fusion. För fullständig information om förslaget hänvisas till det pressmeddelande som publicerades tidigare idag och det fusionsdokument som avses publiceras omkring den 7 maj 2024.

Tydligare fokus på utveckling och expansion av egen verksamhet
Efter att under de senaste åren ha omstrukturerat stora delar av verksamheten inom ALM Småa Bostad till innehav i intressebolag, innebär fusionen att ALM Equity nu riktar om fokus mot att utveckla och expandera bolagets egna verksamheter samtidigt som operativa kassaflöden genereras. Efter fusionen kommer det nya ALM Equity att äga en egen portfölj om totalt cirka 3 300 förvaltningsbostäder, som antingen är färdigställda eller nära färdigställande, och från Svenska Nyttobostäder tillförs cirka 2 100 byggrätter som är redo för produktionsstart. ALM Equity kommer att bygga och utveckla byggrättsportföljen samtidigt som den kompletterande förvaltningsverksamheten effektiviseras. Detta skapar en god balans mellan löpande kassaflöden från förvaltning och transaktionsflöden från fastighetsutveckling.

Avsikten med innehaven i Klövern och Aros Bostad är att behålla dem så länge ALM Equity bedömer att bolaget kan skapa mervärde i innehaven.

Plan för utveckling av tillgångarna
ALM Equitys avsikt för tillgångarna i Svenska Nyttobostäder är att minska förvaltningsportföljen till närmare 2 300 bostäder genom att sälja drygt 1 000 bostäder som bostadsrätter. Försäljningsvärdet bedöms uppgå till cirka 3,2 mdkr med en skuldsättning på cirka 1,9 mdkr. Avyttringen avses att genomföras under en treårsperiod och bedöms få en likviditetseffekt på cirka 1,3 mdkr och en positiv resultateffekt på cirka 0,4 mdkr.

Byggrättsportföljen avses att utvecklas för att säljas externt som bostadsrätter eller förvaltningsobjekt. Försäljningsvärdet bedöms uppgå till cirka 6,3 mdkr och förväntas över tid kunna frigöra likvida medel om cirka 2,3 mdkr samt få en positiv resultateffekt på cirka 1,1 mdkr. Utvecklingen av byggrättsportföljen planeras ske under en sexårsperiod.

Den totala nettolikviditetseffekten av dessa åtgärder bedöms uppgå till cirka 3,6 mdkr efter amortering av skulder på cirka 2,0 mdkr. Överskottet avses att användas till återbetalning av skulder eller investeringar i nya och kvarvarande tillgångar.

Den förväntade kvarvarande förvaltningsportföljen om närmare 2 300 bostäder efter dessa åtgärder värderas för närvarande till cirka 4,5 mdkr, motsvarande en direktavkastning om cirka 4,5 procent och ett löpande driftnetto på cirka 200 mkr. Skuldsättningen beräknas uppgå till cirka 3 mdkr med en belåningsgrad på cirka 67 procent. Den långsiktiga planen är att öka driftnettot genom att optimera intäkter och kostnader inom den löpande förvaltningsverksamheten.

"Redan nu finns en grundplan för varje tillgång i Svenska Nyttobostäders portfölj som vi är beredda att arbeta hårt för att förverkliga. Vid fullt genomförande uppskattar vi att vår handlingsplan för de olika delarna kan skapa värden om sammanlagt cirka 5 mdkr över tid. Satt i relation till antalet stamaktier i ALM Equity efter genomförd fusion innebär det att vår bedömning är att tillförandet av Svenska Nyttobostäders tillgångar till ALM Equity över tid kan skapa aktieägarvärden om cirka 300 kr per stamaktie i nya ALM Equity” säger Maria Wideroth, Styrelseordförande i ALM Equity.

ALM Equity efter fusionen
Organisatoriskt kommer nya ALM Equity efter fusionen att ha egna större operativa verksamheter inom tre verksamhetsområden:

  • Entreprenad som redan vid årsskiftet hade en orderstock om cirka 1,6 mdkr.
  • Förvaltning med en portfölj om närmare 2 300 bostäder för långsiktig förvaltning.
  • Fastighetsutveckling med en portfölj om cirka 3 900 enheter, varav drygt 1 000 är färdiga bostäder som avses ompaketeras och säljas som bostadsrätter, 2 100 byggrätter är redo för byggstart och ytterligare närmare 800 byggrätter är under utveckling.

ALM Equity har sedan starten av bolaget ständigt utvecklats genom förmågan att hitta möjligheter och skapa värden när marknadsförutsättningarna funnits. ALM Equitys bedömning är att marknaden har bottnat ur och att vi framåt kan förvänta oss en högre riskaptit med både fler transaktioner och successiv ökning av byggstarter. Genom fusionen med Svenska Nyttobostäder bedöms de värden som finns i bolaget kunna få bästa möjliga utväxling när marknaden vänder. ALM Equity ser även över möjligheten att genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholm under 2025 för att skapa bättre förutsättningar för likviditet i aktierna.

Sammanfattningsvis är rationalen bakom förslaget att skapa bästa möjliga värde för samtliga aktieägare i bolagen.

Inbjudan till presentation av förslaget
CFO John Sjölund kommer att presentera fusionen vid en direktsänd presentation (på Youtube) tillsammans med Carnegie klockan 10.00 (CET) den 28 mars 2024.

Presentationen kommer att hållas på svenska. Under presentationens gång finns möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen på Youtube.

Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=36tAVWurISs

Presentationen kommer även finnas tillgänglig på bolagets hemsida.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Maria Wideroth, styrelseordförande i ALM Equity, Telefon: +46 708 25 53 35, E-mailadress: Maria.Wideroth@landahl.se.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 mars 2024 kl. 08:00.
 

Viktig information
I informationen nedan syftar "detta pressmeddelande" på detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i anslutning därtill. Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna Fusionen ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till ALM Equitys och Svenska Nyttobostäders bolagsstämmor, såsom tillämpligt, fusionsplanen och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, oavsett om de är inom eller utom respektive bolags eller det kombinerade bolagets kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Trots att respektive bolags ledning anser att deras förväntningar som anges i den framåtriktade informationen är rimliga baserat på sådan information som är tillgänglig för dem, ges inte någon garanti för att sådan framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och varken ALM Equity eller Svenska Nyttobostäder åtar sig någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen. ALM Equitys och Svenska Nyttobostäders tidigare resultat lämnar inte någon garanti för, och utgör inte någon förutsägelse om, det kombinerade bolagets framtida resultat. ALM Equity, Svenska Nyttobostäder och deras respektive dotterbolag, ledande befattningshavare, anställda och ombud åtar sig vidare inte någon skyldighet att granska, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera framåtriktad information för att reflektera händelser som inträffar, eller omständigheter som uppkommer, i förhållande till innehållet i pressmeddelandet. Det är vidare inte säkert att Fusionen kommer att genomföras på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.