Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2023

2023-05-11 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
ALM Equity Q1

Händelser under kvartalet

 • Extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder beslutade om förändring av bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell, innebärande ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare att omvandla varje preferensaktie till två stamaktier. Vidare beslutades förändrade villkor för avtalade leveranser från ALM Småa Bostad där investerares åtagande om tillskott för kommande fastigheter sker i form av stamaktier istället för preferensaktier och att de byggrätter som inte produktionsstartats omgående säljs över till ett marknadsmässigt värde om cirka 1,3 Mdkr. Efter den riktade emissionen och utbytesförfarandet kommer ALM Equity ha en ägarandel i Svenska Nyttobostäder om cirka 39 procent.
   
 • ALM Equity har via dotterbolag tillhandahållit en kreditfacilitet om 80 Mkr till Svenska Nyttobostäder som syftar till att tillhandahålla ett finansieringsutrymme fram tills den ersätts av likvid från deras föreslagna företrädesemission om 250 Mkr, stämman beräknas äga rum under maj/juni 2023.

Händelser efter kvartalet slut

 • ALM Equity har tillsammans med de andra delägarna till Klövern ingått en avsiktsförklaring med en internationell investerare som avser förvärva 25 procent av aktierna i Klövern, till ett värde om cirka 1 350 Mkr och investera upp till 3 000 Mkr genom nyemissioner för att finansiera byggnation av planerade projekt. Efter fullgjord investering av byggnationer beräknas deras totala ägarandel uppgå till 51 procent och affären är planerad att ingås under andra kvartalet 2023.
   
 • Anmälningsperioden i Svenska Nyttobostäder utbyteserbjudande löpte mellan 3 – 17 april och utfallet blev ca 82 procent, vilket motsvarar totalt 18 041 206 nya stamaktier till tidigare preferensaktieägare. I början av maj genomfördes utbytet och Svenska Nyttobostäder tillträdde de ej produktionsstartade fastigheterna i enlighet med beslutet på den extra bolagsstämman.
   
 • ALM Equity kallade till en extra bolagsstämma den 10 maj 2023 för beslut om sakutdelning av stamaktier i Aros Bostadsutveckling AB, i enlighet med den överenskommelse som gjordes i samband med förvärvet förra året. Efter genomförd sakutdelning kommer ALM Equity genom koncernbolag ha ett indirekt aktieinnehav i Aros Bostad uppgåendes till 8 470 971 stamaktier, 2 263 161 preferensaktier och 5 462 076 konvertibler, motsvarande en ägarandel om 26 procent.

Koncernens nyckeltal

Sammandrag 2023
jan-mar
2022
jan-mar
2022
jan-dec
Nettoomsättning, Mkr 266 895 6 902
Periodens resultat, Mkr -84 274 -576
Avkastning på EK (stamaktie), % -2 1 -10
Soliditet, % 49 54 50
Likvida medel, Mkr 971 1 747 1 073
Eget kapital, Mkr 5 667 7 217 5 756
Balansomslutning, Mkr 11 474 13 329 11 518
Nyckeltal per aktie 2023
jan-mar
2022
jan-mar
2022
jan-dec
Justerat substansvärde1 per stamaktie, kr 508 1 042 558
Börskurs på bokslutsdagen, kr 494 968 525
Resultat per stamaktie före utspädning, kr -10,19 9,80 -78,63

1Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på ALM Equitys innehav.


VD HAR ORDET

Så här några månader in på året kan vi konstatera att vi nu har en styrränta som ligger 100 punkter högre än vid årsskiftet men att räntebanan kan komma att plana ut mot slutet av året. Läget i fastighetsmarknaden är fortsatt turbulent och många behöver se över sina balansräkningar och anpassa personalstyrkan. Transaktionsvolymerna har gått ned med 75 procent och antalet byggstarter är nere på rekordlåga nivåer. De som inte anpassar sig kommer att gå under eller bli slukade av någon branschkollega.

Stort fokus på portföljbolagen
På ALM Equity har aktiviteten varit hög för att skapa de bästa förutsättningarna för våra portföljbolag. Vi initierade en omstrukturering av finansieringsmodellen i Svenska Nyttobostäder där bolaget behövde lätta på bördan från preferensaktieutdelningar och stärka sin balansräkning. Utbyteserbjudandet blev klart i april och knappt 82 procent av preferensaktierna konverteras därmed till stamaktier. För att stärka balansräkningen planerar bolaget för att även genomföra en nyemission om cirka 250 Mkr. Den kreditfacilitet som ALM Equity lämnade i mars på 80 Mkr kommer att kvittas mot vår andel i nyemissionen. Det här skapar en stabilitet i Svenska Nyttobostäder samtidigt som bolaget kommer att behöva fortsätta anpassa sig till marknadsläget. Vi får sannolikt se fler affärer likt den planerade försäljningen av projektet Lignum.

Vi har, tillsammans med övriga ägare i Klövern, även landat en avsiktsförklaring med en internationell investerare om att förvärva 25 procent av aktierna i Klövern till ett värde om cirka 1,35 Mdkr samt investera upp till 3 Mdkr i bolaget vid kommande byggnationer. Det här visar att bra tillgångar har potential att hitta kapital även i den här marknaden. Med 3 Mdkr skulle Klövern få hävstång på de värden som ligger i byggrättsportföljen. Kommer vi i närtid i mål med detta och får tillfälle att tillföra nytt kapital för att fortsätta bygga upp Klövern för att på så vis synliggöra värden känns det i det närmaste optimalt. Möjligheten att då dra igång byggstarter i en, i övrigt, kraschlandad byggmarknad, är också vad jag skulle vilja kalla ”perfect timing”.

Vikten av likviditetsplanering
Ett annat stort fokusområde är planering av likviditet och finansiering som med dagens förutsättningar ställs på sin spets. Per kvartalsskiftet fanns 971 Mkr på kontot men vi ser precis som många andra vikten av att agera och arbeta för att underhålla en stabil kassa. Dagens marknadsläge medför att fastighetsrelaterade verksamheter kräver mer likviditet än tidigare samtidigt som kapitalstrukturer ifrågasätts och behöver anpassas. Vi arbetar för att vara kreativa och flexibla i arbetet för att säkerställa finansiering i både den egna verksamheten och för våra intressebolag. Utvärdering sker löpande av vad som långsiktigt skapar bäst förutsättningar för framtiden.

Den perfekta portföljen för lågkonjunkturen
När Thedéen är klar så är vi sannolikt framme vid lågkonjunkturen och hushållen kommer på allvar att se över sina kostnader. Många kommer fråga sig hur mycket de kan och vill lägga på boendet. Efterfrågan på mindre, och billigare, bostäder, oavsett om det är bostadsrätter eller hyresrätter, kommer därför att öka. Här kan våra portföljbolag möta upp med perfekt anpassade bestånd av fastigheter och byggrätter med yteffektiva och billiga bostäder.

Kris är innovationens moder
Att sätta prestige i att hålla fast vid existerande strukturer är bara dumt. I ett läge som det vi befinner oss i just nu är det viktigare än någonsin att våga vara opportun. Nu handlar det om att vara duktig på att hitta lösningar och göra rätt affärer. Alla våra portföljbolag anpassar sig till situationen och vi som ägare är starkt drivande i detta. Det är högst sannolikt att alla 24 000 byggrätter i Klövern i slutet av dagen inte kommer att ligga i egen förvaltning. Det finns inget självändamål att sträva efter störst förvaltningsvolym utan snarare maximerad riskjusterad avkastning. Svenska Nyttobostäder får också ökade frihetsgrader när de får egen rådighet över hela fastighetsportföljen. Till viss del kommer våra tre intressebolag att bli lite mer lika varandra när port - följerna anpassas för att optimera avkastningen. En del av fastigheterna kommer att gå till bostadsrättsmarknaden och andra behållas i egen förvaltning.

Att säkra långsiktiga värden i våra portföljbolag har givetvis tagit en ansenlig del av vår tid de senaste månaderna. Vi tror på att våra innehav har bra förutsättningar och tillgångar för framtiden och för att hitta vägen förbi dagens utmaningar med inflation, höga räntor och lågkonjunkturläge. Situationen ger tillfälle att utveckla, förbättra och växla upp hållbarhetsarbetet.

Parallellt arbetar vi aktivt med ett antal spännande idéer och potentiella nya JV-projekt för morgondagens fastighetsmarknad. Det skapas, som jag tidigare nämnt, möjligheter i denna typ av marknadsläge till smarta och innovativa affärer som på sikt kan skapa nya värden. Men det här berättar jag mer om framöver.


För mer information kontakta:
Joakim Alm, +46 (0) 73 396 97 27


Offentliggörande:
Denna information är sådan som ALM Equity är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08.00.

En direktsänd presentation av rapporten sker av John Sjölund, CFO ALM Equity, tillsammans med Erik Penser Bank kl 15.00 den 11 maj.
Anslutning till presentationen; https://youtube.com/live/jvSBEalzabs?feature=share