Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2023

2023-11-09 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
ALM Equity Q3

Händelser under kvartalet

  • ALM Equity avyttrade tillsammans med övriga delägare 51 procent av aktierna i Klövern till Nrep för cirka 2 500 Mkr, varav ALM Equitys del av köpeskillingen uppgick till cirka 1 200 Mkr. I händelse av en framtida exit kan ALM Equity erhålla en tilläggsköpeskilling om upp till 230 Mkr. Vidare åtar sig Nrep att teckna riktade nyemissioner över tid om totalt 4 000 Mkr, upp till 1 000 Mkr har övriga delägare ingen rätt att delta i nyemissionerna därefter får ägarandelarna försvaras. Per kvartalsskiftet har nyemissioner om 368 Mkr genomförts. ALM Equitys ägarandel minskar till cirka 16 procent vid fullgjorda nyemissioner om 1 000 Mkr. Läs mer på sida 12.
  • Styrelsen i ALM Equity genomförde en riktad nyemission av 288 173 stamaktier. Nyemissionen är en följd av att ALM Equity i samband med avtalet med Nrep även omförhandlade utestående åtagande mot investerare som sålt in projekt i samband med den ursprungliga transaktionen med Klövern. Emissionen kvittas mot utestående skulder och medför en ökning av aktiekapitalet med 2 881 730 kr.

Händelser efter kvartalet slut

  • Per den 31 oktober konverterades 5 462 076 konvertibler utgivna till ALM Equity vid huvudtillträdet till motsvarande antal stamaktier i Aros Bostad i enlighet med avtalsvillkoren för konvertiblerna, vilket medför att ALM Equitys nominella ägarandel i bolaget uppgår till 27 procent därefter.


Koncernens nyckeltal

Sammandrag 2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Nettoomsättning, Mkr 134 393 1 747 5 726 6 902
Periodens resultat, Mkr -135 -762 -2 255 845 -576
Avkastning på EK (stamaktie), % -6 -7 -32 6 -10
Soliditet, % 36 53 36 53 50
Likvida medel, Mkr 1 135 1 346 1 135 1 346 1 073
Eget kapital, Mkr  3 356 7 160 3 356 7 160 5 756
Balansomslutning, Mkr 9 216 13 634 9 216 13 634 11 518
Nyckeltal per aktie 2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Justerat substansvärde1 per stamaktie, kr 318 810 318 810 558
Börskurs på bokslutsdagen, kr 370 554 370 554 525
Resultat per stamaktie före utspädning, kr  -16,92 -75,79 -151,33 56,75 -134,76


VD HAR ORDET

Efter en intensiv period av omstruktureringar i portföljen har vi nu riktat om strålkastaren mot vägen framför oss.

Vi lämnar en period där vi lagt stort fokus på att anpassa ALM Equity och våra innehav till det förändrade marknadsläget. Vi har etablerat plattformen för att kunna fokusera framåt.

Sista pusselbitarna på plats i omstruktureringar
Omstruktureringen av den finansiella strukturen i Svenska Nyttobostäder avslutades med företrädesemissionen i juli och genom Nreps tillträde av aktierna i Klövern i augusti har vi säkrat finansiering och utveckling av Klöverns 24 000 bostäder.

Svenska Nyttobostäder står på en stabilare grund med en mer uthållig finansieringsstruktur efter omvandlingen av preferensaktier till stamaktier och den nyemission som tillförde bolaget cirka 200 Mkr i nytt kapital. ALM Equitys ägarandel i Svenska Nyttobostäder uppgår efter emissionen till 39 procent. Fokus för bolaget är nu att få igång utvecklingen av byggrätterna och hantera kommande låneförfall.

I Klövern har vi genom att ta in Nrep som huvudägare säkerställt att bolaget har en stark finansiering inte bara idag utan även framåt för att kunna utveckla och bygga portföljens 24 000 bostäder. Nrep har snabbt tagit tydligt initiativ med ny vd och förändring i bolagets ledningsgrupp.

Vidare ser vi även att 2xA Entreprenads breddning av sin affär till externa kunder har nått framgångar under året. Till följd av Klöverns kapitalisering närmar sig produktionsfasen för de entreprenader som avtalades med bolaget under kvartalet.

Man ska köpa på botten
Två år med en mycket utmanande kapitalmarknad och en fastighetsbransch i kris börjar ge resultat och vi ser nu många spännande möjligheter på marknaden. På två år har priserna på byggrätter sjunkit med 40 till 50 procent och antal byggstarter har minskat med nästan 60 procent under det första halvåret i år. Vår bedömning är att marknaden har bottnat ur – för oss.

Det är nu det går att hitta bra investeringar som går att förädla och skapa värden till nya tillgångar eller bolag. Idag har vi en portfölj med färdiga bolag som är självgående och rimligt väl kapitaliserade. Vår affärsidé är inte att vara en passiv investerare som sitter och väntar på utdelningar utan vi ska skapa värden genom aktivt entreprenörskap. Vi ser därför att ALM Equitys fokus de kommande åren kommer att vara att fylla på huset med nya tillgångar och göra det som vi alltid har varit bäst på – att förädla och synliggöra nya värden som vi sedan kan kapitalisera.

Rätt positionerade i kommande lågkonjunktur
Även om vår bedömning är att vi sprattlar på botten nu så har vi ännu inte sett effekterna hos slutkunden, det vill säga konsumenten eller hyresgästen. Plånbokseffekterna, eller kanske realismen, kommer inte slå igenom förrän nästa år. Boendekostnaderna är en av de kostnader som är svårast att spara in på och vi kommer därför fortsätta att fokusera på yteeffektiva och kommunikationsnära bostäder i Stockholmsområdet som folk har råd att bo i när det blir tuffare tider.

Finansieringsstruktur
Försäljningen av aktierna i Klövern bidrog till en likviditetsförstärkning på 700 Mkr vilket stärkt vår likviditetsposition inför obligationsförfallet om 600 Mkr i december. Vi har idag en helt ny kapitalmarknad med nya krav från finansiärer, högre räntor och högre grad av selektering från långivarna. Det här är inget nytt för oss – vi har sett det förut. Med rätt projekt i botten finns det kapital även om det är dyrare. Vi kommer också ha stor nytta av vårt starka nätverk av finansiärer och JV-partners för uppbyggnaden av nya tillgångar i ALM Equity. Det är inte osannolikt att en del av finansieringen kommer att ske med eget kapital eller att vi realiserar kapital från befintliga tillgångar.

Vi går in i en uppbyggnadsfas
Efter ett antal år med hög aktivitet av tillgångsförädling, omstrukturering, bolagsbyggande och nu på slutet en del städning, har vi kommit till ett läge där vi behöver fylla på.

Som den realistiska optimist jag är så ser jag möjligheter i denna marknad med ”kom-och-fynda”-skylten på ett antal spännande tillgångar. Vi är inte en passiv förvaltare av kapital utan ser notering eller avknoppning som en exit där vi är kvar så länge vi kan tillföra värde.

Vår främsta tillgång är vår kompetens att förädla något till betydligt högre värde när vi säljer det än när vi köpte det. På marknaden finns det kapital men inte alltid kompetens och tillsammans kan vi skapa stora värden. Det är vårt fokus de kommande åren.

När jag för knappt ett år sedan summerade 2022 konstaterade jag att det hade fastnat sten i växellådan och att den behöver tas bort för att köra vidare. Vi har ägnat stor del av 2023 åt att plocka bort sten i växellådan och är nu redo att trycka på gasen igen.


För mer information kontakta: 
Joakim Alm, +46 (0) 73 396 97 27

Rapporten finns tillgänglig på https://www.almequity.se/ir/rapporter-och-presentationer/

Offentliggörande
Denna information är sådan som ALM Equity är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 november kl. 08:00.