Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2023

2023-07-20 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
Q2 rapport

Händelser under kvartalet

  • ALM Equity, Corem Property Group och Broskeppet Bostad ingick avsiktsförklaring med fastighetsinvesteraren Nrep som avser att investera i Klövern.
  • ALM Equity antog utbyteserbjudandet att byta sina preferensaktier i Svenska Nyttobostäder till stamaktier. Utöver det genomfördes förändringarna i avtalen mellan ALM Småa Bostad och Svenska Nyttobostäder där stamaktier erhållits för betalning av förskott för fastigheter i produktion och för överlåtelse av de ej produktionsstartade fastigheter som tillträddes som byggrätter. ALM Equitys ägarandel kommer uppgå efter den riktade nyemissionen och utbytet till cirka 38 procent. Mer information på sidan 12.
  • Extra bolagsstämma i ALM Equity beslutade om sakutdelning av stamaktier i Aros Bostad, i enlighet med överenskommelse i strukturaffären för överlåtelse av byggrätter förra året. Efter genomförd sakutdelning uppgår ALM Equitys ägarandel i Aros Bostad till 8 470 971 stamaktier, 2 263 161 preferensaktier och 5 462 076 konvertibler, motsvarande en ägarandel om 26 procent.
  • ALM Equity har ingått åtagande om att teckna stamaktier för cirka 98 Mkr i Svenska Nyttobostäders företrädesemission om totalt 250 Mkr. Åtagandet speglar äganandelen och totalt finns det teckningsåtaganden för 80 procent.

Händelser efter kvartalet slut

  • Avtal har tecknats med Nrep om att avyttra 51 procent av aktierna i Klövern för cirka 2 500 Mkr, varav ALM Equitys del av köpeskillingen uppgår till cirka 1 200 Mkr med potential om tilläggsköpeskilling vid en exit om 230 Mkr. Vidare har Nrep åtagit sig att teckna riktade nyemissioner över tid om totalt 4 000 Mkr. I samband med överlåtelsen i augusti kommer Klövern genomföra en första riktad nyemission om 1 000 Mkr där Nrep är ensam tecknare och därefter kommer att äga 65 procent av Klövern, medan ALM Equitys ägarandel minskar till cirka 16 procent. Läs mer på sida 12.
  • Styrelsen i ALM Equity har beslutat och genomfört en riktad nyemission av 288 173 stamaktier. Nyemissionen genomförs till följd av att ALM Equity i samband med avtalet med Nrep även omförhandlat utestående skulder till investerare som sålde in projekt till Klövern i den ursprungliga transaktionen. Emission kvittas mot de utestående skulderna och medför en ökning av aktiekapitalet med totalt 2 881 730 kr.

Koncernens nyckeltal

Sammandrag 2023
apr-jun
2022
apr-jun
2023
jan-jun
2022
jan-jun
2022
jan-dec
Nettoomsättning, Mkr 1 347 4 438 1 613 5 333 6 902
Periodens resultat, Mkr -2 036 1 333 -2 120 1 607 -576
Avkastning på EK (stamaktie), % -26 12 -28 13 -10
Soliditet, % 36 56 36 56 50
Likvida medel, Mkr 671 1 396 671 1 396 1 073
Eget kapital, Mkr 3 582 7 985 3 582 7 985 5 756
Balansomslutning, Mkr 10 024 14 273 10 024 14 273 11 518
Nyckeltal per aktie 2023
apr-jun
2022
apr-jun
2023
jan-jun
2022
jan-jun
2022
jan-dec
Justerat substansvärdeper stamaktie, kr 380 958 380 958 558
Börskurs på bokslutsdagen, kr 436 672 436 672 525
Resultat per stamaktie före utspädning, kr -125,03 122,73 -135,22 132,53 -78,63

1Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på ALM Equitys innehav, definition sidan 26 och mer information om bedömt marknadsvärde på sidan 5. Information om väsentliga innehav återfinns på sidorna 6–9.


VD HAR ORDET

En pessimist klagar över vädret medan optimisten väntar på att solen ska komma tillbaka. Realisten anpassar sig efter det väder som gäller.

Under kvartalet har vi fortsatt att arbeta aktivt med våra hel- och delägda verksamheter för att offensivt navigera framåt i en tuff marknad. Det har inneburit stora affärer, strategiska beslut, betydande nedskrivningar men framför allt stärkt likviditet som öppnar upp möjligheter inför framtiden.

Ny huvudägare i Klövern
Det är nu klart att Nrep blir huvudägare i Klövern med ett initialt ägande om 51 procent och ett åtagande om att investera 4 Mdkr i bolaget. I det marknadsläget vi befinner oss i är det viktigt att våga och ha förmågan att tänka annorlunda. Vi är alla vinnare på ett välkapitaliserat och livskraftigt Klövern. Kapitalet från Nrep säkerställer att Klövern kan påbörja byggnationen av de 24 000 byggrätter som finns i bolaget och därmed kunna synliggöra de underliggande värdena. Ambitionen är att ha en uppförandetakt om 2 000 byggstarter per år med en mix av hyresrätter och bostadsrätter. Klövern kan därmed arbeta vidare för att bli ett av de största bostadsbolagen i Sverige.

Samtliga delägare säljer 51 procent av sina respektive innehav, vilket medför att ALM Equitys ägarandel kommer att minska från 46 procent till 16 procent. Samtidigt innebär det att ALM Equity inte kommer ha några åtaganden framåt kvar i Klövern men vi har möjlighet att försvara vårt ägande i kommande nyemissioner.

ALM Equity kommer att kvarstå som långsiktig ägare i Klövern och jag kommer ta en aktiv del i styrelsearbetet. Nrep är en stark och kompetent fastighetsinvesterare medan ALM Equity, tillsammans med Corem, bidrar med viktig kunskap om hur man bygger upp ett framgångsrikt bostadsbolag.

Omstrukturering Svenska Nyttobostäder
Anpassningen av Svenska Nyttobostäder till dagens ränteläge har kommit en bra bit på vägen, majoriteten av utestående preferensaktier har konverterats till stamaktier, förändrade villkor i avtalen för ALM Småa Bostads leveranser har överenskommits och företrädesemissionen genomförs under sommaren.

Nyttobostäder är nu ett bolag i ny kostym som tagit steget att driva projektutveckling i egen regi samtidigt som en allt större del av hyresgästerna kommer att bestå av privatpersoner. För att anpassa bolaget utifrån det och förändrade makroförutsättningar har Svenska Nyttobostäder presenterat en uppdaterad affärsstrategi och nya finansiella mål.

Det viktigaste för Svenska Nyttobostäder i detta läge är att hantera utmaningarna med kommande låneförfall och få fart på utvecklingen av byggrätterna för att skapa värden i bolaget. Vi har full respekt för dessa utmaningar och tar därför ett stort ansvar som aktiv ägare.

Finansiella effekter
Det är ett resultatmässigt tungt kvartal som presenteras där effekter från låga aktiekurser och värden i intresseinnehaven skapar betydande negativa effekter. Det är framför allt affärerna i Klövern och Svenska Nyttobostäder som står för de stora effekterna samtidigt som de strategiskt viktiga transaktionerna skapar möjligheter för både oss som ägare och bolagen som sådana att skapa positiva värden framåtriktat.

Bara effekten av transaktionerna i Klövern, efter nedjusterade fastighetsvärden, aktievärden och bedömd reaförlust efter försäljning till Nrep, uppgår till drygt 1 Mdkr. När vi tittar tillbaka ligger vi trots allt fortfarande plus med cirka 0,2 Mdkr på de tillgångar vi tillförde Klövern. En positiv effekt när Nrep tillträder aktierna Klövern är att det kommer frigöra 0,8 Mdkr i likvida medel efter amorteringen av utestående skulder.

Förändringarna i Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur där vi växlat av tillgångar mot aktier skapar en negativ resultateffekt för ALM Equitys aktieägare om 0,2 Mdkr, men den redovisade effekten i koncernens resultat blir 0,9 Mdkr då även projektinvesterarnas andel inkluderas.

Det är aldrig roligt att behöva ta reaförluster och nedskrivningar men utifrån det marknadsläge vi befinner oss i, är detta väldigt bra affärer och tillgångar i grunden. Vi kommer nyttja den tillkommande kassan till minskad skuldsättning inom ALM Equity samtidigt som vi ser att marknadsläget innebär spännande möjligheter för de som har kapacitet och kunnande, därför kommer vi att behålla en del av likviden som ”krigskassa”.

Positiva följdeffekter
Affärerna innebär stora möjligheter även för våra koncernbolag att vara offensiva och fånga de möjligheter som faktiskt skapas när förändringar sker i omvärlden. 2xA Entreprenad har varit aktiva och redan byggt upp en stor orderbok av helt externa projekt samtidigt som Klöverns nya kapital medfört nya affärer även med dem. När finansiering säkras i våra innehav och kassan stärks, skapas förutsättningar även för ALM Småa Bostad att nyttja sin kompetens till att, antingen för egen räkning eller tillsammans med kapitalpartners fylla på med nya projektmöjligheter.

Jag är väldigt nöjd över den långsiktiga lösning vi har etablerat för Klövern. Det var inte det vi hade tänkt oss när vi grundade bolaget men i rådande marknad är detta ett styrketecken. I grund och botten är jag en optimist men kommer aldrig sitta och vänta på att vädret ska bli bättre. Det är samma sak som kapitalförstöring. Nej, jag är snarare den optimistiska realisten som ser till att skapa de bästa förutsättningarna för framtida värdetillväxt givet var vi råkar befinna oss.


För mer information kontakta:
Joakim Alm, +46 (0) 73 396 97 27

Rapporten finns tillgänglig på https://www.almequity.se/ir/rapporter-och-presentationer/
 


Offentliggörande
Informationen är sådan som ALM Equity är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20 juli kl.08:00.

En direktsänd presentation av rapporten sker av John Sjölund, CFO ALM Equity, tillsammans med Erik Penser Bank kl 15:00 den 20 juli.
Anslutning till presentationen; https://www.youtube.com/live/3RHEvUdNkXY?feature=share