Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity initierar förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell

2023-01-20 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
ALM Equity Häggvik Svenska Nyttobostäder
ALM Equity AB (publ) ”ALM Equity” har efter dialog med styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ) ”Nyttobostäder” och ett antal andra ägare i Nyttobostäder tagit fram ett förslag att omvandla kapitalstrukturen och finansieringsmodellen i Nyttobostäder. Förslaget innebär en omvandling av befintliga preferensaktier till stamaktier samt förändrade villkor för kommande leveranser av fastigheter, innebärande bland annat att investerarnas tillskott för kommande fastigheter sker i form av stamaktier i stället för preferensaktier. Ägare representerande 80 procent av utestående preferensaktier. För projekt i produktion och kommande projekt är anslutningsgraden för att acceptera utbytet 100 procent. Förändringen medför att ALM Equitys ägande i Nyttobostäder minskar från 43,5 procent till 37,5 procent vid full anslutningsgrad.

Bakgrund
Nyttobostäders nuvarande kapitalstruktur är ett resultat av den finansieringsmodell som var grunden till bolagets uppbyggnad där utvecklingen av och projektrisken för fastigheterna har legat utanför bolaget. Modellen innebar att fastigheterna överläts till ett på förhand avtalat fast pris till Nyttobostäder och att ALM Equity tillsammans med investerare stod för utvecklingsrisken samtidigt som de åtog sig att erhålla delar av betalningen för levererade fastigheter genom nyemitterade preferensaktier. Vid börsnoteringen av Nyttobostäder i november 2020 hade bolaget tillträtt sex fastigheter. Fram till idag har den ursprungliga finansieringsmodellen fungerat väl och möjliggjort att Nyttobostäder kunnat tillträda ytterligare sex fastigheter. Mot bakgrund av den förändring som skett på ränte- och kapitalmarknaden behöver denna modell omarbetas för att säkerställa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för Nyttobostäder. I egenskap av huvudägare och leverantör till Nyttobostäder har ALM Equity därför initierat diskussion med övriga investerare och presenterat ett förslag till Nyttobostäders styrelse. 

Förslaget i korthet
Utestående preferensaktier föreslås konverteras till stamaktier där en preferensaktie ger rätt till två stamaktier. De sju fastigheter som är under pågående produktion kommer att färdigställas enligt tidigare upplägg med skillnaden att det omgående emitteras stamaktier om 1,0 mdkr, motsvarande 35 procent av det sedan tidigare överenskomna överförsäljningsvärdet som ett förskott till säljarna. De resterande elva byggrätter som ännu inte produktionsstartats samt ytterligare tre byggrätter föreslås omgående säljas in till Nyttobostäder till ett marknadsmässigt värde. Betalning sker i form av nyemitterade stamaktier i Nyttobostäder till ett värde om cirka 1,3 mdkr. 

Vid en anslutningsgrad om 100 procent omvandlas 1,1 mdkr i preferenskapital till stamkapital. Därutöver tillförs nytt stamkapital om 2,3 mdkr, vilket innebär att eget kapital i Nyttobostäder skulle uppgå till cirka 4,0 mdkr.

Förslaget har nu lämnats över till styrelsen i Nyttobostäder som skyndsamt förväntas bearbeta och gå igenom upplägget. Om styrelsen ställer sig positiva till förslaget så behöver de kalla till en extra bolagsstämma för beslut gällande genomförande. 

Effekter för ALM Equity
Med en anslutningsgrad om 100 procent kommer ALM Equitys ägande i Nyttobostäder minska från cirka 43,5 procent till 37,5 procent. För de byggrätter som ännu inte produktionsstartats och föreslås övergå till Nyttobostäder i ett tidigare skede kommer även projektutvecklingsrisken övergå. Samtidigt möjliggör det för Nyttobostäder att styra utveckling och utformning av fastigheterna. ALM Equity kommer att tillhandahålla tjänster på marknadsmässiga villkor för att Nyttobostäder ska kunna genomföra kommande projektutveckling av de byggrätter som föreslås övergå.

”När vi la grunden till Nyttobostäder var denna finansieringsmodell ett effektivt sätt att säkerställa finansiering för uppbyggnaden av bolaget. Vi har idag en kapitalmarknad som är fullständigt djupfryst och ett helt annat ränteläge. Som huvudägare har vi därför tagit ansvar genom att, tillsammans med övriga investerare, hitta en kapitalstruktur bättre anpassad till dagens förutsättningar för Nyttobostäder. Avvecklingen av preferensaktiestrukturen ger bättre långsiktiga förutsättningar för samtliga aktieägarna i Nyttobostäder.”, säger Joakim Alm, VD ALM Equity. 

 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel +73 396 97 27

Offentliggörande:
Informationen är sådan som ALM Equity är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl 20:00