Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vi är ALM Equity

Vi bygger bolag som utvecklar fastighetsbranschen

Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

2023-05-23 Pressmeddelande Regulatorisk
Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) tisdagen den 23 maj 2023 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 120 372 596,40 kronor på befintliga preferensaktier. Avstämningsdagar är sista vardagen i juni, september, december och mars. Därutöver ska de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av det bemyndigande som lämnades på stämman samt genom beslut på bolagsstämma innan nästa årsstämma ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag. Ingen utdelning sker till stamaktieägarna.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 180.000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 60.000 kronor och övriga ledamöter, förutom Joakim Alm som erhåller VD-lön, ska erhålla 40.000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.

Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisorer.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 preferensaktier och/eller stamaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Bolaget beslutade vidare om ändring av bolagets bolagsordning genom tillägg till bolagsordningens punkt 10 innebärandes att styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post samt att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.


För mer information kontakta:
Joakim Alm, Vd, +46 733 96 97 27
John Sjölund, CFO, +46 703 09 93 03